36
MADE IN DRAMMEN
der av bedriften, Aksel R. Brenna, trakk seg
tilbake 1. januar 1957 og fra samme dato ble
den merkantile og tekniske ledelse overtatt av
Jens Chr. Brenna. På 1960-tallet var 60 kvin-
ner og menn beskjeftiget, og produksjonen
økte fra år til år – i 1965 med 53 prosent, i
1966 med 15 prosent. Omkring halve pro-
duksjonen gikk til eksport, hovedsaklig til
de nordiske land, men forøvrig ble produk-
tene spredt over hele kloden. Det var få land
i verden hvor ingen hadde et kunstverk inn-
rammet i lister fra Drammen. Fabrikken var i
virksomhet til den i 1979/80 ble innfusjonert
i A/S Rødskog Brug & Guldlistefabrik.
POB
Drammens Skifabrikk
– sommer som vinter
1923-1962
Drammens Skifabrikk ble grunnlagt
i 1923 av Bjarne Næss og Henry Au-
ensen. Ti år senere var bedriften en av
landets fem største skifabrikker. Det
var i første rekke Buskerud, Akershus
ogOslo somvar de viktigstemarkede-
ne. Men en del av produksjonen gikk
også til andre vintersportsland.
Bjarne Næss hadde trolig arbeidet for Ellef-
sens Skifabrikk i Fjellsbyen, som mot slutten
av 1. verdenskrig var landets største skipro-
dusent. Han og kompanjongen Auensen star-
tet forsiktig, men det gikk sakte men sikkert
over i en større skala. Snart drev de en virk-
somhet som var større enn den Ellefsen drev.
I storparten av bedriftens levetid ble produk-
sjonen drevet fra Bjørnstjerne Bjørnsonsgate
8 på Strømsø, i eget fabrikkbygg.
Banebrytende patenter fra 1930-tallet revo-
lusjonerte både skisporten og skiindustrien. På
denne tiden ble det introdusert laminerte ski
med et nytt vannfast lim. Peter Østbye (Split-
kein) i Oslo satt på et patent det var vanskelig å
komme utenom. Bjarne Næss i Drammen var
rask med å gripe tak i det nye. Produksjonen
foregikk over tre etasjer. I kjelleren lå tørke og
limavdelingen, maskinsalen var i første etasje,
og pusse- og lakkeringsavdelingen i andre eta-
sje. Kontorer og lager lå i toppetasjen. Bedrif-
ten var helt tidsmessig og rasjonelt anlagt.
Norsk skiproduksjon var i ferd med å po-
lariseres, og de mest ambisiøse fabrikantene
gikk inn i en mer betydelig industriell skala.
I 1930 var Madshus den største skifabrikken
i Norge, og produserte 6000 par i året. I 1938
var det fem skifabrikker i Norge som kunne
produsere over 15 000 par i året. Den største
var Østbys Skifabrikk (Splitkein) i Oslo, som
produserte 39 000 par. De andre var Madshus
Skifabrikk, Drammens Skifabrikk, Engelien
Skifabrikk og Johansen og Nilsen. Etter alt å
dømme produserte Drammen Skifabrikk over
20 000 skipar per år før krigen.
Først med campinghenger
I 1936 lanserte bedriften en meget spesiell
sommerartikkel, nemlig Sesam campinghen-
ger. Selv om det norske markedet var meget
beskjedent så fantes det bilister som gjerne
ville reise på tur med en slik vogn. Produktet
var konstruert av Johan Gedde. Den skulle
slås opp som ei «verktøykasse». Etterpå kun-
ne den lykkelige brukeren sette opp taket som
var av teltduk. Sesam var den første norske
serieproduserte campinghenger, og sammen-
falt delvis med en ny ferielov fra 1937 - som
sa at alle norske arbeidstakere skulle ha to
Drammens Guldlistefabriker.
Strømsø Møbelfabrik, A/S
Grunnlagt 1. mars 1928 i Langes gate 15 med
Emil Johansen som disponent. Foruten mø-
belsnekkeri – produksjon av salonger, spise-
stuer og soveværelser -- drev fabrikken også
tapetser- og malerverksted i de ca. 2.500 kvm
store lokalene, som på slutten av 1930-tallet
beskjeftiget 22 ansatte. Nedlagt på 1960-tal-
let.
HagbarthAasheimA/S
Møbelfabrikk i Øvre Storgtate 47 med ek
og bjerk spisestuer som spesialitet, produ-
serte «den sammenleggbare E. S. klappstol»
og presset anatomiske seter og rygger. Flyt-
tet rundt midten av 1950-tallet til Konnerud,
nedlagt på 1960-tallet.
Andre virksomheter
Bjørneruds Bødkerverksted
Grunnlagt 1914 i Markusveien 29 (Fjellsby-
en) av svensken Jan Bjørnerud, som tidligere
hadde vært på hvalfangst som bøkker. Verk-
stedet, som hadde 3-5 mann i arbeide, laget
tønner til oppbevaring av smør, salt, fisk, tran,
øl m.v. og satte i årenes løp opp mange store
trekar av eik og furu til forskjellige bedrif-
ter, samt produserte vinankere, små vinfat,
dekkspøser, vaskebaljer, samt utførte alt i
bøkkerarbeid av eiketre. Verkstedet holdt seg
hovedsaklig til solid eikearbeide og opparbei-
det seg derved et godt renommé. Det flyttet
senere til Engene 92 (senere 85 og 91), Au-
stadgaten. 18, igjen Engene 92 og deretter
Elsters gate 22. Det ble på 1950-tallet overtatt
av Knut Bjørnerud og nedlagt på 1980-tallet.
Drammens Begravelsesbureau &
Likkistefabrikk, A/S
Grunnlagt 1890 i Tollbodgaten 25 av E. Stens-
rud (død 1934), fra 1920 aksjeselskap med
Olav Skinnemoen som disponent, fra 1960-tal-
let Knut E. Skinnemoen. Filial i St. Olavs gt.
5, senere Gamle Kirkeplass 6 og Hauges gate
24. Bedriften, som på slutten av 1940-årene
beskjeftiget 10 personer, ble nedlagt ca. 1998,
filialen i Hauges gate ble videreført som begra-
velsesbyrå av Jan Wilhelm Floberg under nav-
net Floberg Begravelsesbyrå AS.
Alf Ellefsen Skifabrikk
Etablert 1888 i et uthus på «Toppen» øverst
i Kleivene i Fjellsbyen (Krinsilen 95) av Ed-
vard Ellefsen (f. 1864), som begynte skifabri-
kasjon alene. Mot slutten av 1930-årene var
bemanningen vokst til 6 mann som betjente
22 maskiner og produserte årlig 2.000 par ski,
som bl. a. ble eksportert til Sveits, Østerrike,
Sydafrika, USA og Canada. Fabrikken laget
også flukt- og liggestoler for Steen & Strøm
og fremstilte opptil 100.000 barneflaggsten-
ger årlig. Fabrikken ble utvidet under den
første verdenskrig, og i 1919 begynte firmaet
også å bygge sportshytter og leverte treverk
til eiketres- og chesterfieldmøblementer. I
1951 hadde fabrikken 5 ansatte og produserte
Disponent Hans Kristiansens Chevrolet med
Sesam campinghenger. Familien på tur. Gutten
heter Ståle.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...366