340
MADE IN DRAMMEN
I en ombygget stall hos kolonialkjøp-
mann Alf Bottegård i Bragerhagen 48 eta-
blerte den 35 år gamle Rudolf Hansen seg
for å produsere iskrem, tidligere hadde han
drevet brenselsforretning og skåret isblokker
på Konnerud. Det var ved levering av isblok-
ker til en kjøpmann han kom over sin første
iskremmaskin, kjøpmannen ville slutte med
iskremproduksjon og Hansen ville gjerne be-
gynne. Den 1. mai 1937 ble den første iskrem
av merket «Drammens Iskremfabrikk» pro-
dusert. Omsetningen første år var kr. 37.000
og Hansen satt igjen med en fortjeneste på kr.
5.000. Året etter flyttet han tilbake til vedfor-
retningen i Konnerudgaten 20, hvor han byg-
get en liten fabrikkbygning med leilighet på
toppen. Her forble Drammens Iskremfabrikk
helt frem til 1965.
«Da far skulle starte sin
produksjon, fortalte han meg at han ikke ante
hva iskrem var inntil fire dager før åpning. Da
kom en konditor fra Danmark og underviste
ham»,
forteller hans sønn Asbjørn R. Hansen,
som senere overtok virksomheten:
«Senere
ervervet han seg solid faglig tyngde gjennom
et utstrakt selvstudium og ved reiser til ho-
vedsaklig Danmark. Det var her det meste av
den tekniske utvikling innen iskrem fant sted i
perioden fra etter den annen verdenskrig og
frem til i dag. Et paradoks er at det i dag ikke
foregår noen industriell iskremproduksjon i
det landet, alle produsenter er enten kjøpt opp
eller har innstilt driften av andre grunner.»
Krigsårene var vanskelige på grunn av rå-
varemangel, men Hansen kjøpte sukkerroer av
bønder i Skoger og kokte sukkerlake som han
laget vannis av, melk og fløte var mangelvare.
Drammens Is lanserer «kroneis» på det
norske marked
Fra starten av var iskremfabrikken et person-
lig firma med Rudolf Hansen som eneeier,
men i 1956 ble bedriften et kommandittsel-
skap, med Hansens fem barn som komman-
dittister og han selv som komplementar. Nav-
net ble endret til Drammens Is. Utviklingen
av bedre teknisk utstyr til produksjon og dis-
tribusjon gikk raskt, men først i 1950-årene
ble kjølekjeden sluttet, ved at produsentene
da fikk utstyr som holdt kjøletemperatur fra
starten av iskremproduksjonen og helt frem
til forbrukeren. Da hjemmefrysere ble al-
lemannseie på 1960-tallet ga det store ut-
slag på issalget, som økte sterkt. Nå var det
mulig å kjøpe is og lagre den hjemme til en
hadde bruk for den. Fra impulskjøp en varm
sommerdag ble is nå en rett i norske fami-
liers kosthold. «Bestselgerne» var Gullkrone,
Kjempeyes, Nuggi og Kjempenuggi.
Bakgrunnen for introduksjonen av krem-
merhusisen Gullkrone på det norske mar-
ked, den senere så kjente «kroneisen», var
Thor Svang
Bakeri og konditori på Landfalløya 63, grunn-
lagt 29. august 1918 av Rolf Fjerdingstad og
Thor Svang, basert på salg til forhandlere. I
1926 opprettet Svang utsalg av melk og bak-
ervarer, og ble eneinnehaver i 1945. Nedlagt
på 1960-tallet.
POB
O. Teigen
Bakeri i Skogveien 9, virket i mellomkrigs-
årene. På 1950-tallet hadde Johs. Brudheim
overtatt.
POB
Baker Thoen AS
Drammens eneste gjenværende bakeri,
grunnlagt 1879 av Christian L. Thoen, som
drev et agentur med mel og sukker, i 1908
overtatt av dennes sønn, L. A. Thoen, som
igjen overdro denne til sin sønn Leif Thoen
i 1943. Bakeriet, et av fylkets største, holdt
oppr. til et stykke oppe i Øvre Eikervei, men
flyttet ca. 1890 et stykke nedover til Stasjons-
gaten 6/8 («Thoen-hjørnet») på Gulskogen
(bakeriutsalget her ble nedlagt i juni 2001 og
revet 2003), og flyttet etter brann i 1960 til
en nyoppført bakeribygning i Professor Smit-
hs allé 48, hvor det fortsatt er i virksomhet.
Omsetningen på slutten av 1940-tallet var kr.
400.000 pr. år og bedriften hadde 16 ansatte,
i dag har bakeriet 60 ansatte. Aksjeselskap
1991 under navnet Baker Thoen AS, med
Birgit Thoen som daglig leder.
POB
Th. Thomassen
Bakeri i Tordenskiolds gate 66, virket i mel-
lomkrigsårene og inn i 1960-årene.
POB
Karl Ulsteen
Bakeri i Nedre Storgate 36, virket i 1950-åre-
ne. På 1970-tallet holdt bakeriet til i Tomine-
borgveien 27.
POB
Paul Viger
Bakeri i Landfalløya 53, virket i mellom-
krigsårene.
C. J. Ween
Bakeri i Tomtegangen 12, virket i mellom-
krigsårene.
POB
Hans Aamodt
Bakeri og konditori i Konnerudgaten 34 med
filial i Tomtegaten 80, grunnlagt 1913. Virk-
somheten beskjeftiget 6 personer rundt 1950.
Nedlagt ca. 1960.
POB
Møllebruk
Schwenckemøllene
ble anlagt ved Sommerfryddammen nedenfor
Bergstien av J G. Schwencke. I 1810 lå der
to vannmøller, gryn- og siktemølle og stam-
pemølle. Møllene ble senere overtatt av pro-
prietær Dahl på Linnes og ble først nedlagt
i 1861 med bakgrunn i Drammen kommunes
overtagelse av Kloptjern til vannverksformål.
POB
Forsiden på reklamebrosjyre med Miss Norway,
IngerMarie Andersen, fraDrammens Is ca. 1955.
Automatisk fyllemaskin for Gullkrone-is og
beger, bygget av Rudolf Hansen i 1963. Ka-
pasitet: 400 pr. time.
1...,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336 338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,...366