Programområdene får tilbakeført mindreforbruket fra 2018, med i alt 54,1 millioner kroner. I tillegg styrkes rammene med i alt 52,9 millioner kroner, hvorav om lag 20 millioner kroner er varige økte driftsutgifter.

Økte driftsutgifter finansieres ved betydelig bruk av disposisjonsfondet. Allikevel tilfredsstilles kravet til egenfinansiering av investeringer, og disposisjonsfondet anslås å utgjøre 521,2 millioner kroner ved årsskiftet.

Alle får barnehageplass i Drammen og 659 barn har gratis barnehageplass. Senter for oppvekst er etablert i nye lokaler på Strømsø, og helsestasjonene er tilført to jordmorstillinger.

Det er foreslått bevilget 5 millioner kroner til styrket plankapasitet.

Det tas høyde for økte utgifter til sosialhjelp med 8 millioner kroner og 10 millioner kroner foreslås til å styrke driften av Drammen helsehus.

Det foreslås å bevilge 10,3 millioner kroner til å dekke Drammens andel av økte utgifter i forbindelse med etablering av nye Drammen kommune.

Rådmannen foreslår å avsette 2,8 millioner kroner ekstra til utbygging av eldreparken og 2,7 millioner kroner til ekstra til blant annet nabotiltak ved Øren kunstis- og kunstgressbane. Rådmannen forslår å øke investeringsrammen til fotballhall på Åssiden med 20 millioner kroner til 86 millioner kroner.

Det tilføres 2 millioner kroner til inndekning av merutgifter til vintervedlikehold av veier, fortauer, gatevarmeanlegg m.m.

Introduksjonssenteret tilføres 7 millioner kroner for å dekke økte utgifter til introduksjonslønn, siden det nå er flere deltakere på introduksjonskurs.