Økonomistyringen i Drammen kommune er samlet sett god. Alle programområdene driftes godt, men det er noen usikkerhetsmomenter. Dette er momenter kommunen selv ikke råder over.

Det er få endringer i hovedtrekkene fra 1. til 2. tertialrapport. Det har derfor vært behov for mindre endringer i denne rapporten, da det ble gjort større endringer i 1. tertialrapport. Det forslås enkelte justeringer i sentrale inntektsposter og finansbudsjettet. Men disse budsjettjusteringene vil ikke påvirke bykassens resultat.

Strategisk eiendomskjøp

Ved Legevakta er det et merforbruk på 8,5 millioner kroner som må dekkes inn. Det skjer ved at eierkommunene øker sine eierbidrag, og Drammen kommunes andel av dette er 2,1 millioner kroner.
Den største enkeltsaken i 2. tertialrapport er den foreslåtte endringen av Drammen Eiendom KFs ramme til strategiske eiendomskjøp. Per august er det kjøpt eiendommer for 102 millioner kroner. Dette dreier seg i hovedsak om eiendommer som berøres av utbyggingen av dobbeltspor på Vestfoldbanen. I 1. tertialrapport ble lånerammen justert fra 40 til 73,5 millioner kroner. Nå foreslås det å øke den med ytterligere 60 millioner kroner. Det reviderte budsjettet vil da være på 133,5 millioner kroner.

Kan få konsekvenser

Det er to usikkerhetsmomenter i 2. tertialrapport. Det ene handler om bosetting av enslige mindreårige flyktninger.
Bosetting av færre enslige mindreårige flyktninger, samt forskuttert bosetting av 23 bosatte personer fra årets kvote i 2016, vil gi lavere inntekter fra integreringstilskudd i år. Flere familiegjenforente enn forutsatt vil delvis motvirke dette, men rådmannen forventer en mindreinntekt på 2,2 millioner kroner i forhold til budsjett. Redusert bosetting av enslige mindreårige flyktninger vil i tillegg gi 2,3 millioner kroner i mindreinntekter fra det statlige særtilskuddet. Denne mindreinntekten forutsettes utlignet mot lavere utgifter i Senter for oppvekst. 

Det andre usikkerhetsmomentet er avlasterdommen.
Som følge av dom i Høyesterett fra 2016 («avlaster 2 dommen») må kommunen endre avtalene med avlastere fra oppdragstakere til arbeidstakere. Den nye forskriften fra Arbeids- og sosialdepartementet om arbeidstid for avlastere gjelder fra 01.07.17. Loven vil ikke føre til økte kostnader for helse, sosial og omsorg, men det kan få konsekvenser for Senter oppvekst.

- Det er foreløpig uavklart hva de økonomiske konsekvensene vil bli, så det er derfor ikke lagt inn ekstra penger til dette i denne omgang, sier Trond Julin. 
Rådmannen vil komme tilbake til dette så snart de økonomiske konsekvensene er endelig avklart.