Arbeidet med å etablere den nye kommunen er godt i gang, og dette har krevd en betydelig innsats fra Drammen kommune som organisasjon, både på det politiske og det administrative området.

Fellesnemnda, som består av folkevalgte fra Drammen, Svelvik og Nedre Eiker har bygget videre på og konkretisert føringene som ligger i den felles politiske plattformen.

Dette er nå nedfelt i et eget dokument, Veivalg nye Drammen, som er gjenstand for drøfting på dialogmøter i kommunedelene i den nye kommunen.

Administrasjonen har avgitt ressurser til en rekke prosjekter og ikke minst arbeidsverksteder. Prosessene rundt samordning og harmonisering av IKT-systemer har vært særlig arbeidskrevende.

Det vesentlige av utviklingsarbeidet innenfor tjenesteområdene foregår etter hvert i den nye kommunen. Dette er en naturlig utvikling som har begynt i 2018 og som kommer å bli enda tydeligere utover i 2019.

Overskudd på 104,4 millioner kroner

Drammen bykasses regnskap for 2018 er avsluttet med et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 104,4 millioner kroner. Bykassens netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er på 154,5 millioner kroner.

Netto driftsresultat er 73 millioner kroner bedre enn forutsatt i forhold til opprinnelig budsjett 2018. Driftsresultatet tilsvarer 2,9 prosent av bykassens brutto driftsinntekter.

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak mindreforbruk i programområdene, høyere skatteinntekter og inntektsutjevning og lavere finansutgifter enn forutsatt i revidert budsjettet.