Rådmannen har lagt frem regnskap for 2017

Driftsregnskapet for Drammen kommune viser et netto driftsresultat på 256,5 millioner kroner. Av dette er 46 millioner kroner ubrukte inntekter forbundet med å opprette nye Drammen kommune. Korrigert for dette er netto driftsresultat på 210,5 millioner kroner, eller cirka 4,2 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.

Hovedoversikt Drammen bykasse 2017 (pdf)

Etter årsoppgjørsdisposisjoner viser regnskapet et udisponert resultat på 111,9 millioner kroner. Rådmannen vil foreslå at årsresultatet i sin helhet avsettes til disposisjonsfondet.

Det positive årsresultatet skyldes i første rekke:

  • Netto mindreutgifter i programområdene: 60 millioner kroner
  • Merinntekter fra skatt og rammetilskudd: 32 millioner kroner
  • Merinntekter øvrige sentrale inntekter: 4 millioner kroner
  • Mindreutgifter i finansbudsjettet: 13 millioner kroner  

Stram økonomistyring

Det er stram økonomistyring i virksomhetene. Alle programområder, så nær som Idrett, park og natur, har positive driftsresultater. Det største mindreforbruket er innenfor barnehage, helse, sosial og omsorg, skole, kultur og ledelse organisasjon og styring.

Høy skattevekst i tredje tertial

Skatteinntektene for Drammen kommune ble 46 millioner kroner høyere enn anslaget i revidert budsjett. Høyere skatteinntekter gir lavere rammetilskudd fra staten, men netto merinntekt er allikevel på 32 millioner kroner.

Fortsatt lave renter og god likviditet

Kommunens finansutgifter blir 12,9 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes dels at innlånsrentene har vært lavere enn forutsatt og dels at kommunens likviditet har vært god i 2017 noe som har gitt 8,1 millioner kroner i økte renteinntekter.

Utbytte og eieruttak i samsvar med budsjett

Kommunen mottok i 2017 81,4 millioner kroner i utbytte fra aksjeselskaper og 72,5 millioner kroner i eieruttak fra kommunale foretak, i samsvar med revidert budsjett.

Har dekket inn utgifter  forbundet med Drammensbadet og Marienlyst

Skatt sør har krevd tilbakeført momskompensasjon for Drammensbadet. Resterende del av kravet (justeringsbeløp for 2016 og 2017), på 5,3 millioner kroner, er finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. (Klagesaken ligger imidlertid fortsatt til behandling i Skattedirektoratet.)

Drammen kommunes andel av påløpte utviklingskostnader i Marienlyst Utvikling AS er dekket med 13,2 millioner kroner, også finansiert ved bruk av disposisjonsfondet.

Solide reserver

Drammen kommunes disposisjonsfond per 31.12.2017 er beregnet til 482,5 millioner overskudd. Dersom udisponert overskudd på 100 millioner kroner (foreløpig anslag) avsettes til disposisjonsfondet vil dette gi en samlet reserve på 582,5 millioner kroner ved inngangen til 2018. Dette er vesentlig høyere en kravene i bystyrets handlingsregler.