− De folkevalgte ønsker å få mer innsikt i hva barnevernet driver med. Noe som er viktig å vite for oss som beslutningstakere, understreker ordfører Tore Opdal Hansen.

Ordføreren besøker barnevernet sammen med gruppeledere og komitéleder: Tove Paule (H), Eivind Knudsen (Ap), Ulf Erik Knudsen (FrP), Odd Gusrud (Krf) og komitéleder Kristin Haftorn Johansen (H).

Politikere besøker barnevernet
BILDE: Ordfører, gruppeledere og komitéleder ønsker å få mer innsikt i hva barnevernet arbeider med, og beslutningstakerne liker det de hører. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Nettverks- og brobyggere

− Omlag 100 personer som jobber i barnevernet er opptatt av verdiene kjærlighet, medbestemmelse, ydmykhet og åpenhet. Blant annet samarbeider vi med barnevernproffene, ungdom som selv har erfaring fra barnverntjenesten, og SOS barnebyer. Minoritetsmiljøene er en annen samarbeidsgruppe i vårt nettverk- og brobyggingsarbeid, sier Elisabeth Lyshaug, leder tjeneste barnevern.

Rundt bordet sammen med politikerne er lederne fra ni avdelinger innen barnevernet, og de presenterer arbeidsoppgavene sine i tur og orden:

 • Har én ansatt som jobber hos politiet
 • Sitter i faste samhandlingsarenaer
 • Undersøkelser, hjemmebesøk og igangsettelse av hjelpetiltak
 • Beredskaps- og fosterhjem, møteplasser for barn og ungdom (Drop in)
 • Familie- og ungdomsveiledning, samt ettervern
 • Sosial- og barnevernsvakt
 • Akutt-tjeneste og kriseteam. Et kommunalt sikkerhetsnett
 • Støtte i forbindelse med vold og overgrep, rus, psykiatri og økonomiske problemer
 • Evaluerings- og pårørendesenter
 • Kompetanseheving og tett oppfølging av fosterhjem (kun 30 prosent av fosterhjemmene ligger i Drammen, resterende i andre kommuner)
 • Bedre tilliten mellom barnevernet og minoritetsmiljøene
 • Klagehåndtering og erstatningssaker
Barnevernets ansatte presenterer arbeidet sitt for politikerne
BILDE: Barnevernstjenesten jobber kontinuerlig med å øke ansattes kompetanse for å gi riktig tiltak til rett tid.

Hverdagens utfordringer

Barnevernets oppgaver er omfattende og ofte tidkrevende: Barnevernets ansatte i politiet snakker med ungdom fra 13-17 år. 400 lovbrudd i 2017, hvor av 80 prosent ikke kommer tilbake i politiets søkelys. Cirka 1000 innleverte bekymringsmeldinger til politiet hvert år, fra vold i nære relasjoner til psykisk uhelse. Bekymringsmeldingene gjennomgås med fokus på barnets beste. 150-200 undersøkelser til enhver tid.

266 barn og unge har per i dag hjelpetiltak i hjemmet. Kun to er på tvang. I tillegg til tiltak og støtte i barnehage og skole. Familiehjelpen på Fjell trekkes fram som et godt hjelpetiltak.

60 prosent tilbakeføres til hjemmet. Gjennomsnittlig to ukers omplasseringstid i beredskapshjem.

Ettervern av 18- til 23-åringer: Ofte sårbare, sliter med rus og er uten nettverk.

Samarbeid med politi og legevakt. Over 2000 henvendelser i fjor, som resulterte i 650 tilsyn.

90 prosent av barnevernets arbeid er med barn i deres eget hjem.

Utprøving av døgndrift, tiltak for mor og barn, som bor i ledig bolig etter enslige mindreårige flyktninger. Barnevernet samarbeider med frivillige og helsesøster

Riktig tiltak til rett tid

Barnevernstjenesten jobber kontinuerlig med å øke ansattes kompetanse for å gi riktig tiltak til rett tid. Målet er å øke forståelsen for hva barn har i bagasjen av negative erfaringer. De ansatte er proffe i møte med folk som er utrygge, redde og i forsvarsposisjon. Samarbeid er basert på likeverd og kulturell forståelse.

− Vi folkevalgte føler nå at vi har et barnevern som levere veldig viktige oppgaver. Arbeidet går framover og mye har lykkes. Flere oppgaver vil bli overført fra stat til kommune, og vi ønsker å starte nå og utvikle tiltak til det beste for barna, er noen av tilbakemeldingene fra politikerne, som ønsker å komme tilbake for å høre mer om arbeidet rettet mot minoritetsbefolkningen.