I Norge er personer i risikoutsatte grupper overrepresenterte i boligbranner med dødelig utfall.

Tre av fire som omkommer i brann er av ulike grunner ekstra utsatt for brann: personer med nedsatt syn og/eller hørsel, høy alder, røyking, boforhold, nedsatt bevegelighet og andre personlige forhold.

Brannforebygging kubbelys
BILDE: Levende lys er stemningsskapende, spesielt i den mørke årstid, men kan også være svært brannfarlig hvis man ikke passer på. Levende lys er et sosialt lys og skal ikke være alene i rommet. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Brannsikkerhet

Ni av ti i risikogruppene omkommer i eget hjem. Mange av disse mottar kommunal hjemmetjeneste, da de fleste unge som eldre med store eller små hjelpebehov ønsker å bo i egen bolig så lenge som mulig.

Brannsikkerheten i private hjem er i mange tilfeller lite tilpasset den enkeltes behov. Derfor er det viktig, der risikoen er størst, å jobbe forebyggende. Ofte kan brannsikkerheten forbedres med enkle tiltak.

Drammensregionens brannvesen IKS samarbeider med kommunens helse-, sosial- og omsorgstjenester og Drammen Eiendom for å jobbe målrettet og brannforebyggende for personer som kan være mer utsatt for brann enn andre.

Brannforebygging trygge hjem pulverapparat brannslukningsapparat
BILDE: Sjekk brannslukningsapparatet ditt med jevne mellomrom og skift batteri i røykvarsleren årlig. Her peker pila på pulverapparatets grønne felt og er klar til bruk.

Risikogrupper

Å sørge for god brannsikkerhet for innbyggere med hjelpebehov krever godt samarbeid innad i kommunen. Det er større risiko at enkelte beboere starter en brann eller har begrenset evne til å forebygge brann, oppdage brann, evakuere ved egen hjelp, varsle og slokke brann.

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) defineres risikogrupper slik:

  • Eldre over 70 år
  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Demente
  • Rus og psykiske lidelser
  • Arbeidsinnvandrere og flyktninger

Tryggere boliger

For å gjøre Drammen til en tryggere kommune å bo i, er kommunen avhengig av hjelp fra innbyggerne for å kunne avdekke brannfarlige forhold.

Det kan være alt fra manglende eller blokkerte rømningsveier, manglende varsling av brann, utdatert eller manglende slokkeutstyr og andre brannfarlig forhold.

Drammensregionens brannvesen IKS ønsker tips og bekymringsmeldinger fra publikum om risikoforhold som angår brannsikkerheten.

Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, om ønskelig kan man være anonym.

Dersom du ønsker tips og veiledning om brannsikkerhet hos utsatte personer, ta kontakt med Drammensregionens brannvesen IKS Trygg hjemme-eksperter, Martin Paulsen, Kristin Dammen Heyerdahl og Ove Frydenberg. 

Brannvesenet/Trygg hjemme kan kontaktes på telefon 32 04 44 00.  Trygg hjemme-koordinator i Drammen kommune er John Dutton telefon 32 04 55 93.

Brann i bolighus på Høytorget
BILDE: Tenk brannsikkerhet, så slipper du å oppleve en ødeleggende brann, som noen ganger omdanner livsverk til aske og i verste fall tar menneskeliv.