Det er utarbeidet fire forslag til Buskerudbypakke 2 med tre alternative bomsystemer. Forslagene er nå sendt ut på høring, og høringsfristen er fredag 23. februar.

Onsdag 17. januar ble det arrangert et åpent folkemøte for innbyggerne i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker hvor forslagene til bypakke og bomsystemene ble presentert.

Tor Atle Odberg som leder sekretariatet for Buskerudbysamarbeidet, har en klar oppfordring til innbyggerne som har en formening om innholdet i bypakken og bomsystemet:

- Politikerne ønsker å involvere innbyggerne og høre deres mening før de tar sin avgjørelse. Vi håper du benytter muligheten til å si hvilke løsninger du tror er best for deg og ditt hjemsted, sier han.

Bompenger reduserer trafikken mest

Byområdene setter selv sammen bypakkene, og de vedtas først i by- og kommunestyrene og fylkestinget. Men det er en del statlige krav og føringer som lokale politikere må forholde seg til i dette arbeidet, og dersom man ikke gjør det, blir ikke bypakken godkjent av nasjonale transportmyndigheter og senere vedtatt i Stortinget.

Ett av de viktigste kravene fra statens side er at all vekst i persontrafikken i byområdene skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det har stortingsflertallet slått fast gjennom klimaforliket fra 2013.

Konsekvensen av dette er at det må innføres begrensninger på trafikken hvis byområdene skal innfri statens krav, og under det åpne folkemøtet sa avdelingsdirektør Jan Fredrik Lund i Vegdirektoratet at det er innføring av bompenger som har absolutt størst effekt når biltrafikken skal reduseres.

Andre tiltak har ifølge Lund på ingen måte tilsvarende effekt på trafikkmengden.

Fire alternative bypakker

Alle de fire foreslåtte bypakkene har en fellesdel som består av en omfattende kollektivsatsing, bygging av gang- og sykkelveier og noen veiprosjekter det er stor enighet om og som tilrettelegger for byutviklingen.

I tillegg har alle de fire pakkene noen ekstra tiltak. Kun det dyreste bypakkealternativet inneholder alle ekstratiltakene.

Fellesdelen i de fire bypakkene inneholder disse elementene:

Kollektivsatsingen:

 • Ca. 7.000 flere bussavganger pr. uke
 • Bedre fremkommelighet for bussene
 • Lavere priser
 • Sanntidsinformasjon
 • Utvikling av kollektivknutepunkter
 • Flere pendlerparkeringer

Les mer om kollektivsatsingen: 7.000 flere bussavganger pr. uke

Gang- og sykkelveier:

 • Det foreslås tiltak i alle de fire kommunene i tråd med «Felles sykkelplan for Buskerudbyen». Dette inkluderer blant annet bruforbindelser over Drammenselva og mellom sentrale målpunkt og områder med mange bosatte.

Veiprosjekter:

 • Nytt løp i Strømsåstunnelen
 • Ny Holmenbru
 • Tilfartsvei vest del 1

De fire foreslåtte bypakkene har i tillegg disse tiltakene:

Alternativ 1:

 • Ny Landfalløybru
 • Ny Mjøndalsbru
 • Ytterligere sykkeltiltak
 • Ytterligere bidrag til lavere busspriser

Alternativ 2:

 • Ny Svelvikvei
 • Tilfartsvei vest del 2

Alternativ 3:

 • Tilfartsvei Konnerud
 • Ny Svelvikvei

Alternativ 4:

 • Tilfartsvei vei Konnerud
 • Tilfartsvei vest del 2
 • Ny Svelvikvei
 • Utbedring av dagens Svelvikvei
 • Ny Landfalløybru
 • Ny Mjøndalsbru

Les mer om innholdet i forslagene: Administrativt forslag til justert Buskerudbypakke 2

Tre foreslåtte bomsystemer

Staten bidrar med noe penger til bypakkene, men hovedansvaret for finansieringen ligger lokalt. Derfor blir det bompenger dersom Buskerudbypakke 2 skal realiseres.
Bomsystemet som ble behandlet høsten 2016, med bompunkter på kommunegrensene, ved Rundtom og mot Konnerud er nå forkastet, og dette er de tre alternative bomsystemene som nå foreslås:

Alternativ 1:

Bompunkter på dagens kommunegrenser og bynære snitt i Drammen.

Kart som viser bompunkter på dagens kommunegrenser og bynære snitt i Drammen

De bynære snittene i Drammen er i dette alternativet foreslått plassert mot Konnerud, Gulskogen, Åssiden, Austad/Fjell og Tangen. Det er ikke foreslått innkreving av bompenger på gjennomgangstrafikken på E18, men på av- og påkjøringsrampene.

Dette alternativet innebærer om lag 45 bompunkter innenfor de fire kommunene som samarbeider om Buskerudbypakke 2.

Alternativ 2:

Bompunkter på dagens kommunegrenser og bruene i Drammen.

Kart som viser bompunkter på dagens kommunegrenser og bruene i Drammen

Bompunktene plasseres på samtlige bruer, slik at alle som krysser Drammenselva i Drammen betaler bompenger. E18 Motorveibrua behandles på samme måte som i alternativ 1.

Dette alternativet innebærer i overkant av 30 bompunkter i de fire Buskerudbypakke 2-kommunene.

Alternativ 3:

Bompunkter på dagens kommunegrenser.

Kart som viser dagens kommunegrenser

Dette alternativet har ingen bompunkter inne i noen av kommunene, men på alle kommunegrensene mellom Drammen og Lier, Nedre Eiker, Svelvik og Sande og på grensene mellom Nedre Eiker og Øvre Eiker. Også her behandles Motorveibrua på samme måte som i alternativ 1.

Dette alternativet innebærer i underkant av 30 bompunkter i de fire kommunene som samarbeider om Buskerudbypakke 2.

Her kan du lese mer om de ulike bomsystemene som er vurdert: Alternative bomkonsept, Buskerudbypakke 2

Felles for alle bomsystemene

Uavhengig av hvilket bomsystem som velges, foreslås det innkreving av bompenger i begge kjøreretninger. I forslaget til Buskerudbypakke 2 står det at toveisinnkreving innebærer at takstene for én passering blir om lag halv pris av hva det ville blitt med énveisinnkreving.
Det legges opp til lavere takster ved bompassering utenom rush enn innenfor rushtiden som er satt til 0700-0900 og 1500-1700 på hverdager. Det kreves ikke inn rushtidstillegg på helgedager, offisielle fridager og i juli. I tillegg er julaften, nyttårsaften og onsdag før påske fritatt for rushtidstillegg.

Alle kjøretøy under 3.500 kilo som har Autopassbrikke, får 20 prosent rabatt på ordinære bomtakster. Tunge kjøretøy betaler dobbel takst og har ingen rabattordning.

Det innføres timesregel og månedstak. Det betyr at ingen bilister med Autopassbrikke betaler for mer enn én bompassering pr. time. Dersom du har passert et bompunkt og blitt belastet for den passeringen, kjører du gjennom et ubegrenset antall bompunkter den neste timen uten å betale. Bilister uten Autopassbrikke betaler full takst hver gang de passerer et bompunkt.

Det foreslås et månedstak på 70 passeringer for kjøretøy med gyldig Autopassbrikke. Det betyr at du betaler for maksimalt 70 passeringer pr. måned. Dersom du når månedstaket, kjører du gratis gjennom bompunktene resten av måneden.

Takstnivået vil variere avhengig av hvilket bypakkealternativ og hvilket bomsystem som velges.

Alle kan komme med innspill

Hvem kan komme med sine innspill til Buskerudbypakke 2 i høringsfasen?
Alle er velkomne til å sende sine innspill og synspunkter til høringsforslagene, og jeg garanterer at samtlige vil bli seriøst vurdert. Høringsuttalelsene blir tatt med videre i prosessen og vil være en del av beslutningsgrunnlaget til politikerne, sier Tor Atle Odberg.

Høringsfrist

Høringsfristen er fredag 23. februar, og du kan legge inn synspunktene dine i dialogportalen på Buskerudbyens nettside eller sende dem på e-post til .

Mer informasjon om de foreslåtte bypakkene og bomsystemene finner du på www.buskerudbyen.no