Her er et knippe fakta om det anbefalte bomsystemet i Buskerudbyen, og bynære bommer spesielt.

Når flere er med og betaler, kan bomtakstene være lavere. Noe mange mener er mer rettferdig. De som uansett ville passert en bom, får lavere månedlige utgifter.

Bynære bommer virker best der trafikkutfordringene er størst, det vil si i bydelene i Drammen. Det betyr bedre bomiljø, bedre luftkvalitet og bedre fremkommelighet for alle, inkludert næringstransporten.

Bynære bommer gjør mest med de korte reisene. Tre av ti bilreiser i Buskerudbyen er under tre kilometer. ¾ av alle bilreiser skjer med bil. Det betyr at potensialet for å få flere til å kjøre kollektivt, sykle og gå er stort.

Med bynære bommer blir det enklere for bussen å komme frem i tide i hele byen.

Det blir timesregel, som innebærer at du betaler for én passering per time, uansett hvor mange bommer du kjører gjennom.

Det blir månedstak, det vil si at du betaler for 70 passeringer per måned. Resten er gratis.

Foreløpig foreslått takst er 16 kroner utenom rush, og 23 kroner i rush. Det kan bli mindre justeringer på takstene etter kvalitetssikringen hos Statens vegvesen og Vegdirektoratet.

Det vil ikke være bommer for gjennomgående trafikk på E18, men på av- og påkjøringsrampene.

Det er lagt opp til halv takst for elbiler sammenlignet med vanlige biler.

Forflytningshemmede med gyldig HC-bevis for fritak for bompenger etter søknad.

Bomsystemet er i seg selv det viktigste tiltaket for å redusere biltrafikk i Buskerudbyen. Veitrafikken forbi bommene går ned med rundt 20 prosent nærmest over natten, og det blir bedre flyt i trafikken og hyggeligere bomiljø.

Staten har gjennom byutredningen vist at Buskerudbypakke 2 ikke når målet uten bompenger, selv om busstilbudet økes og legger bedre til rette for gåing og sykling.

Bompenger er nødvendig for å finansiere helt nødvendige samferdselstiltak og for å nå det statlige kravet om nullvekst for personbiltrafikken.