I Drammen planlegges det utbyggingsprosjekter for 30–40 milliarder frem til 2030. Bygging av nytt sykehus, ny Vestfoldbane og ny bybru er store prosjekter som vil prege byutviklingen de neste ti årene. Men også bolig- og næringsveksten forventes å være stor i årene som kommer.

Bybrua er sentral og viktig i Drammens bybilde. Den er viktig for kollektivtrafikken, for gående og for syklende i byen. Den binder byens sentrum sammen.

Nå må noe gjøres med bybrua. Den har så store skader i flere deler av konstruksjonen og farten på nedbrytningen har økt de siste årene. Dette skyldes i hovedsak at konstruksjonene av brua har passert beregnet levealder.
Intercity­satsingen fått penger på statsbudsjettet til oppgradering av Drammen stasjon. Jernbanen trenger større plass, derfor planlegger Bane Nor å rive den delen av brua som ligger over jernbane sporene på Strømsø og bygge nytt.

– Enten må bybrua snevres inn eller stenges helt i anleggsperioden. Derfor er det smart at arbeidet med bybrua samordnes best mulig, sier Bertil Horvli, by- og utviklingsdirektør i Drammen kommune.

Det er to muligheter. Det ene er en midlertidig rehabilitering av brua, som vil forlenge levetiden med 20–25 år. Det andre er å bygge en helt ny bru.

Bybrua sett fra Bragernesåsen.
BILDE: Det må gjøres noe med bybrua. Enten må den renoveres, ellers må det bygges ny bru.

Det første alternativet er anslått å koste 150 millioner kroner, mens ny bru vil få en kostnad mellom 4–500 millioner kroner.
Rambøll har utarbeidet rapporten om tilstanden på bybrua. I den anbefales det å bygge en ny bybru.

– En ny bru vil ha en levetid på omtrent 100 år. Så er spørsmålet om man skal ta det nå eller rehabilitere og skyve det foran seg, sier Horvli.

Spiralen i ny drakt

Spiralen må også rustes opp. Det er dokumentert at det trengs store utbedringer av tunnelen for å sikre trygg ferdsel. Store investeringer må til for å utbedre den unike veien opp til Spiraltoppen.

Det handler i hovedsak om tiltak for å begrense skadeutvikling som skyldes kombinasjonen av vann og frost. Det trengs oppgradering for å imøte komme branntekniske krav, og i tillegg må man  installere nye lys, asfaltere, rette opp veiskulder og utbedre drenering. 92 millioner kroner er anbefalt for oppgraderingen av Spiralen.

– For drammensere er Spiralen en selvfølge, men her har vi noe ingen andre byer har. Den er spennende i bybildet, sier Horvli.

Rehabiliteringen av tunnelen må i noen grad koordineres med prosjektet  «Destinasjon Spiraltoppen». Prosjektet jobber med hva Spiraltoppen skal være i framtiden?  

Det er gjennomført en medvirkningsprosess med mange ulike interessegrupper. Både interessen og engasjementet er stort blant innbyggerne.

Uvanlig store prosjekter

I løpet av de neste ti årene vil flere store offentlige utbyggingsprosjekter prege byutviklingen. Det er prosjekter av uvanlig stor størrelse. Både nytt sykehus på Brakerøya og ny Vestfold ­ bane vil hver for seg ha en prosjektkostnad på rundt 10 milliarder kroner. Noe som vil  gi behov for betydelig oppfølging fra kommunens side.

– Så mange store prosjekter på planstadiet har vi ikke hatt i Drammen i moderne tid, sier Horvli.

I tillegg arbeides det med revisjon av Buskerudbypakke 2. Den vil inneholde betydelige investeringer i infrastrukturen. For kommunen er det viktig at denne utbyggingen skjer i samsvar med bystrategien «Byvekst med kvalitet». En strategi som betyr at man skal ivareta og utvikle stedskvaliteter og fellesinteresser.

Ny Buskerudbypakke 2

Det er satt i gang en ny prosess for å revidere det opprinnelige forslaget til Buskerudbypakke 2. Prosessen gjennomføres med medvirkning fra innbyggerne og næringsliv, både i innspills­ og høringsfasen. Det tas sikte på å fremme forslag til ny og endret bypakke til behandling i by­ og kommunestyrer og fylkestinget før sommeren 2018.

– Vår rolle er å være med på å forme en Buskerudbypakke 2 sammen med de andre kommunene og fylkeskommunen, sier Bertil Horvli.

Et vedtak om bypakke vil danne grunnlag for forhandlinger med staten om «byvekstavtale». En slik avtale innebærer statlige midler til tiltak for mer miljøvennlig transport og byutvikling. 

Private og kommunale prosjekter

I kommuneplanens arealdel er det lagt ut flere transformasjons­ og utbyggingsområder rundt om i ulike bydeler. (Et transformasjonsområde er et område for boligbebyggelse, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, næringsbebyggelse eller idrettsanlegg) Mange av disse områdene har private interessenter som fremmer og står for utarbeidelsen av planforslagene.
Glassverket, Knive, Travbanen og Berskaug, Brakerøya/Lierstranda, Tangen/Tollbukaia og utviklingen av nytt sykehus på Brakerøya er områder der det vil bli store endringer i årene som kommer.

mye utbygging i Drammen. Her en kran i aktivitet.
BILDE: I løpet av de neste ti årene vil flere store private og offentlige utbyggingsprosjekter prege byutviklingen.

Av planprosjekter som i hovedsak er i kommunal regi, settes det i gang planarbeid for sentrumsutvikling på Konnerud, arealutvidelse på Holmen, videre utvikling av «Destinasjon Spiralen» og ikke minst planlegging av hva som skal skje med dagens sykehustomt på Bragernes. Her vil det bli gjennomført en byutviklingskonkurranse for etterbruken av området. 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø planlegges ferdigstilt i 2018, og en ny parkeringsstrategi vil også bli utarbeidet i kommende år.

Her kan du se alle filmene om økonomiplanen.

Her kan du lese mer om økonomiplanen: