− Jeg ønsker med denne presentasjon at arkitektteamene skal bli dus med byen og sykehusområdet, som dere nå skal være med å utvikle, forteller ordfører Tore Opdal Hansen, som med ord og bilder viser fortidas, nåtidas og framtidas byutvikling i Drammen.

sykehusetområdet sett fra lufta
BILDE: Et område på rundt 100 mål fra park til mark, fra Det engelske kvartal til fylkeshuset skal utvikles både av byens befolkning, kommuneansatte og anerkjente arkitektkontorer. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Det ble arrangert oppstartseminar 30. januar, hvor det blant annet ble signert kontrakter med fire arkitektteam og ordfører.

sykehusområdet kontraktsignering ordfører og arkitekter
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen har signert kontraktene sammen med representanter fra de fire arkitektteamene: Johanne Borthne, Arild Eriksen, Per-Olav Hagen og Sander Dekker.

Gode prosesser med kunnskapsbaserte beslutninger

− Vi vet vi må samarbeide for å få en god byutvikling, hvor vi hele tida må stiller oss spørsmålet hvorfor gjør vi det vi gjør? Dette må igjen resultere i gode prosesser med kunnskapsbaserte beslutninger. Vi har høye ambisjoner også i dette prosjektet med å utvikle dagens sykehusområde, som strekker seg fra det engelske kvartalet til og med fylkeshuset. Og fra parken til marka, sier ordfører Tore Opdal Hansen, som lanserer uttrykket park til mark, og legger til:

− Over 100 mål skal transformeres, og det dere nå skal være med å skape vil sette et fotavtrykk i bylandskapet for minst 150 år fram i tid.

Sykehusområdet med sykehusblokka
BILDE: Sentralt på sykehusområdet troner høyblokka til sykehuset, som stod ferdig i 1979. Hva skal den romme etter 2025?
sykehusområdet sykehusdirektør Lisbeth Sommervoll
BILDE: Tomta til Drammen sykehus skal selges. Administrende direktør Lisbeth Sommervoll ønsker at området blir både flott og framtidsrettet.

Administrerende direktør i Sykehuset, Vestre Viken Helseforetak, Lisbeth Sommervoll, forteller at Drammen sykehus representerer 152 år med utvikling av helsetjenester til befolkningen.

− I 2025 vil Drammen sykehus og Blakstad flytte sammen på Brakerøya. Kropp og sjel blir samlet, og vi vil vektlegge helhet og sammenheng mellom kommunale tjenester og sykehuset. Vi skal selge dagens sykehustomt, og ser for oss at området brukes til boliger og næringsvirksomhet, sier Lisbeth Sommervoll, som ønsker seg en flott og framtidsrettet bydel.

sykehusområdet arkitektene i samtale
BILDE: Fire arkitekterteam skal samarbeide om et best mulig resultat av sykehusområdet. Dette skal være en vinn-vinn-situasjon både for kommunen og arkitektteamene. Ideene "bobler" allerede.

Fire engasjerte arkitektteam

1) Nordic office of architecture/Norconsult fokuserer på bolig og mobilitet.
2) Powerhouse Company/Skajaa arkitektkontor/Bollinger/Grohmann fokuserer på barn i byen.
3) Arkitema architects/Civitas/Dronninga Landskap/Cowi fokuserer på å komplettere Drammen sentrum i tråd med overordnende mål.
4) Fragment/Vill arkitektur/Vill energi/Økologi og bærekraft fokuserer på gjenbrukspotensiale og bærekraft.

sykehusområdet ordfører og arkitekt Hagen skriver under
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen og Per-Olav Hagen fra Arkitema Architects skriver under kontrakten for utvikling av sykehusområdet.


Noen av momentene som kom fram i arkitektpresentasjonene er:
Hvilke kvaliteter må til for å få folk til å være her? Gåavstand til sentrum. Lokalt kunnskap kombineres med internasjonalt perspektiv. Enkle, små grep for å ta i bruk byrommet til lek, trening, by- og boligutvikling. Barnefamilier trives i tette bymiljøer. Privilegium å se på så stort område. Kort avstand elv, park og mark. Ønsker å jobbe med gode hverdager. Prøve å bryte med monotone bygg i sentrum. Rimelige boliger. Åpne bekkeløp (Kudalsbekken). Badedam. Se alt i en sammenheng. Nabolagshager. Sykkelperspektiv. Grønn tverrforbindelse. Tak for maten (jordbruk på tak). Spennende å jobbe med gjenbruk i stedet for å rive, blant annet høyblokka. Inngang til Drammensmarka og Spiralen.

sykehusområdet utvikles workshop
BILDE: I forkant av oppstartseminaret ble det arrangert workshop med elever fra Børresen ungdomsskole. De ønsker seg et sted å være, alt fra idrettsplass til kantine og større gymsal. De ønsker ikke leiligheter i området.

Se film fra børresenelevene Joy og Magnus sin presentasjon av sine forslag fra workshopen om utvikling av dagens sykehustomt.

Alle er vinnere

− Her kåres det ingen vinnere, understreker plansjef Lene Basma, som forteller at parallelloppdraget å utvikle sykehusområdet er et steg i prosessen mot en arealplan og en del av en overordnet byplanlegging.

− Arkitektforslagene vises for politikerne i juni og deretter for byens befolkning. Det arrangeres to verksteder underveis, ett i februar og ett i april. Drammen kommune ønsker å legge til rette og inspirere til kontinuerlig medvirkning under hele prosessen – også fra byens befolkning. Blant annet med tanke på handelstilbud, variasjon i boligtilbud, samt å dyrke særpreget, sier Basma og understreker viktigheten av:

− Drammen er en del av Buskerudbyen. Grønn byutvikling med vekt på sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraft. Vise respekt for nåværende bebyggelse, alt fra funkisbygg i Hans Hansens vei til småhusbebyggelsen i Rebbansbakken. Per i dag er sykehusområdet en aldrende bydel med store boliger med små husholdninger, lav andel av barn og høy andel av eldre. Ønsket er å bygge boliger for folk med vanlige inntekter, samt livsløpsboliger.

Parallelloppdraget gjennomføres i samarbeid med FutureBuilt.

Startskuddet er gått. Til sommeren presenteres gode og spennende forslag til hva dagens sykehusområde kan romme – til glede for alle fra ett til 100 år.

sykehusområdet utvikles kommunes byplanleggere
BILDE: Byplanleggere i Drammen kommune, Marit Engseth, Anders Rudlang og Anne Rosfjord Wiik spiller på lag med byens innbyggere og arkitektteamene for å få en best mulig utvikling av sykehusområdet.

Se NRK Buskeruds innslag, hvor børresenselevene Joy og Magnus spiller hovedrollene som representanter for byens framtid.