Det har strømmet på med innspill fra byens innbyggere til «Destinasjon Spiraltoppen». Rådmannen anbefaler noen strakstiltak, samt at det utarbeides et forprosjekt for det videre arbeidet.

Spiralen med utsikt over byen.
BILDE: Hva skal Spiraltoppen bli? Det har kommet inn 700 forslag til ting som kan gjøres på Spiralen.

Prosjektet «Destinasjon Spiraltoppen» er en politisk bestilling i økonomiplanen 2017–2020. Det ble besluttet å gjennomføre en medvirkningsprosess som skulle sørge for å få ideer og innspill om hvordan Spiraltoppen best kan utvikles frem mot 2036.

Engasjementet har vært stort. Dette er noe som helt tydelig engasjerer folk i alle aldre.  Det har kommet inn 700 innspill fra innbyggerne på hva som kan gjøres på Spiraltoppen.

- Det er morsomt og inspirerende for oss som arbeider med denne oppgaven at engasjementet har vært stort. Det betyr at vårt opplegg til medvirkningsprosess har nådd frem til mange, og at et stort antall drammensere har et forhold til Spiralen, sier byutviklingsdirektør Bertil Horvli og tilføyer:

- Prosessen har vist at Spiralen og Spiraltoppen betyr mye for Drammens innbyggere, både tunnelen som ikon og Spiraltoppen som rekreasjonsområde. Vi har også sett at dette er en turistattraksjon gjennom de utenbys turister som er intervjuet i prosessen. For drammenserne er Spiraltunnelen en selvfølge, men hvilken annen by i verden har en spiraltunnel? Veldig mange har en gondol, men svært få har en spiraltunnel. Prosessen har gitt oss en bevissthet på hvor unik tunnelen er.

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli
BILDE: Byutviklingsdirektør Bertil Horvli synes det er spennende med så stor variasjon i forslagene som har kommet inn.

Stor variasjon

Mange av ideene som har kommet inn er like, så det er ikke 700 unike ideer, men det er likevel stort spenn i ideene og i forslagsstillerne. Det er store visjonære forslag som fra spa-hotell og trollpark til mindre, enklere forslag som å tynne vegetasjonen og sette opp flere søppelkasser.

- Forslagene og meningene om hva Spiralen skal være er mange og ulike. Det er spennende med så stor variasjon, men det er samtidig utfordrende å komme frem til en helhetlig tiltakspakke som alle er fornøyd med. Noen vil bevare Spiralen tilnærmet som i dag, mens andre vil ha tunge kommersielle aktiviteter der, sier Horvli.

Orientering og anbefaling

Hensikten med saken er å gi en orientering om innspill mottatt gjennom en bred medvirkningsprosess, anbefale innkomne forslag som kan gjennomføres på relativt kort sikt og presentere et utvalg ideer som krever ytterligere plan- og utredningsarbeid før en evt. realitetsbehandling.

I formannskapet skal politikerne ta stilling til videre fremdrift.

I saksdokumentet kan du lese om hvilke eksempler rådmannen anbefaler.

Rådmannens vurdering/anbefaling er blant annet at det utføres noen strakstiltak:
• For å hindre kødannelser ved tunnelinnslaget erstattes billettautomaten ved innkjøringen med billettautomat på parkeringsplassen.
• Flere benker/sitteplasser og avfallsbeholdere.
• Tynning av vegetasjon for bedre utsikt.
Videre anbefaler rådmannen å utarbeide et forprosjekt som viser tiltak i en helhetlig sammenheng og med lokalisering og utforming som bygger opp under Spiraltoppen som et naturbasert møtepunkt mellom byen og marka.
Forprosjekt med kostnadsoverslag og forslag til prioritert gjennomføring fremmes bystyret for behandling.

Her finner du sakslisten til formannskapsmøtet 13.02.2018