Selv om budsjettet per mai ikke er justert for de endringer bystyret vedtok under behandlingen av 1. tertialrapport 2018, er vurderingene/årsprognosene i denne rapporten basert på de reviderte budsjettforutsetningene bystyret vedtok.

Drammen bykasses regnskapsresultat per mai i år viser et negativt avvik på 15,4 millioner kroner i forhold til periodebudsjettet. Rådmannen har imidlertid i denne omgang valgt å opprettholde årsprognosen i samsvar med de forutsetninger som ble lagt til grunn ved behandlingen av 1. tertialrapport. Dette innebærer et forventet netto driftsresultat på 22,1 millioner kroner for 2018.