Bykassens vedtatt budsjettet for 2018 viser et netto driftsresultat på 81,5 millioner kroner. Årsprognosen i økonomirapporten per februar viser en mulig forverring av netto driftsresultat med om lag 10 millioner kroner, først og fremst som følge av nedjustering av sentrale inntekter.

Det understrekes at det er tidlig i året, og at årsprognosene således er beheftet med usikkerhet.

Økonomirapport per 28. februar 2018 (pdf)