Drammen kommune har 6. desember mottatt vedtak fra Skatt Sør med krav om tilbakebetaling av momskompensasjon pålydende kroner 62.871.183.

Drammen kommune mottok i februar 2016 et varsel fra Skatt Sør om etterberegning av merverdiavgift for Drammensbadet KF, med en samlet effekt på om lag 65 millioner kroner pluss renter. Drammen kommune leverte tilsvar i juli.

Kommunen mente kravet var høyst urimelig. Etter kommunens vurdering var kravet også basert på feil forståelse av regelverket. Dersom kravet fra Skatt Sør ikke ble frafalt pekte kommunen på at det måtte foretas betydelige endringer i etterberegningen.  

Domstolsbehandling

For å unngå forsinkelsesrenter legger Drammen kommune opp til at skattekravet blir betalt innen fristen, men kommunen påklager kravet til Skattedirektoratet. Rådmannen foreslår at utgiften dekkes med tilsvarende reduksjon av disposisjonsfondet. Dersom vedtaket blir stående vil saken bli gjenstand for domstolsbehandling.

Hovedanførselen i Skatt Sørs vedtak er at Drammen kommune utøver «økonomisk aktivitet», og at denne kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget, jfr. kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4. I klartekst betyr dette at skattemyndighetene mener at Drammensbadet er å anse som vanlig næringsvirksomhet.

Etter kommunens vurdering utøver ikke Drammensbadet KF en «økonomisk aktivitet» i strid med kompensasjonsloven. For at badet skulle bli en realitet måtte kommunen bekoste anlegget. Driften av badet har siden oppstart vært betinget av årlige driftstilskudd i størrelsesorden 17-18 millioner kroner. Tilskuddsbehovet ville vært enda større om det ikke var krevd kompensasjon for pådratt merverdiavgift.

Bekreftet rett til kompensasjon

I forkant av bystyrets vedtak om at Drammensbadet skulle bygges, innhentet kommunen en uttalelse fra skattekontoret som bekreftet at Drammen kommune ville ha rett til full momskompensasjon. Etter at kulturmoms ble innført i 2010 tok kommunen kontakt med skatteetaten. Det ble ved den anledning ikke gitt uttrykk for at Drammensbadets skattemessige posisjon var endret.    

Skatteetaten har den siste tiden hatt særskilt oppmerksomhet mot praktiseringen av regelverket for momskompensasjon. Flere kommuner har på denne bakgrunn mottatt betydelige og uventede tilbakebetalingskrav. Samtidig har skatteetaten i mange saker endret posisjon underveis. Kilden kulturhus i Kristiansand fikk opprinelig et krav på 294,5 millioner kroner som deretter ble redusert til 20 millioner kroner. Et annet eksempel er Stavanger konserthus hvor opprinnelig krav ble redusert fra 256,8 millioner til 38,8 millioner kroner.

Økt tilskudd

Som en tilpasning til den delen av vedtaket som ikke er bestridt, vil Drammensbadet KF fra 1. januar beregne 10 % moms på billettinntektene. For å unngå at statlige avgiftskrav rammer badets brukere, har bystyret ved behandlingen av økonomiplanen vedtatt å kompensere momsinnføringen gjennom en økning i det årlige tilskuddet med 3,0 millioner kroner. Tilskuddet til Drammensbadet KF øker i 2017 til 21, 8 millioner kroner, og billettprisene vil dermed ikke øke utover normal prisstigning.

Rådmannen vil i formannskapets møte 13. desember legge fram en egen sak som omtaler Skatt Sørs vedtak og videre prosess.