Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, på nettstedet kommunedata.no, offentliggjort resultatene fra en effektivitetsanalyse av kommunenes tre største tjenester, barnehage, grunnskole og pleie og omsorg. Analysen omfatter hele Kommune-Norge.

Senter for økonomisk forskning har laget analyser av effektiviteten i de kommunale tjenestene for 2015 og 2016. I år vises også resultatene for enkeltkommuner på nettstedet kommunedata.no, så det er mulig å sammenligne seg med relativt like kommuner, og se utviklingen fra 2015 til 2016. 

Barnehage, skole og pleie

Tabellen omfatter de 344 kommunene som er med analysene for barnehage, grunnskole og pleie og omsorg både i 2015 og 2016.

Analysen sammenholder kommunenes tjenestetilbud og resultater med ressursbruken innenfor de samme tjenestene. De mest effektive kommunene innenfor et tjenesteområde og en gruppe av sammenlignbare kommuner får effektivitetsverdi 100. Verdiene for barnehage, skole og pleie og omsorg vektes og settes sammen til en samlet verdi for de tre sektorene.

97 av 100

Drammen kommune får en score på 97 prosent for barnehage, 100 prosent for skole og 100 prosent for pleie og omsorg. Det gir en gjennomsnittsscore på 99 prosent. Sett bort fra Oslo, som er i en særstilling i Kommune-Norge, er det bare Bærum som har et bedre resultat, med 100 prosent. Gjennomsnittet for samlet effektivitet i hele Kommune-Norge i denne analysen er 87 prosent.

Denne undersøkelsen bekrefter målingen fra 2016 og tidligere målinger, foretatt av KS og de ti største byene, som også viser at Drammen er på effektivitetstoppen i landet.