En underveisevaluering av prosjektet Fjell2020 viser at man lykkes med mye, men det er fortsatt en vei å gå for å nå målet. Folk trives og stolte over å bo i bydelen.

På oppdrag fra Drammen kommune har Ideas2evidence i samarbeid med Vista Analyse de siste månedene jobbet med en underveisevaluering av Fjell2020. Svarene og resultatene er hyggelig lesning for Fjell, og for Drammen.

Nytt bydelssenter på Fjell.
BILDE: Slik er det tenkt at nye Fjell skole og flerbrukshall vil bli seende ut. Illustrasjon: Ola Roald Arkitekter AS

Det har skjedd en positiv utvikling i bydelen. Folk på Fjell synes det er godt bomiljø, de trives, det er gode møteplasser som brukes mye, og aktivitetstilbudene er stadig mer attraktive.
Men hovedmålsettingen om økt sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 sammenlignet med 2010, ser man foreløpig ikke noen særlige resultater av. Men, det er flere grunner til det.

Hva kan man se?

Oppdraget Ideas2evidence fikk, var å se på hvordan det har gått med prosjektet Fjell2020 så langt. Leverer prosjektet i tråd med målsetningen for områdesatsingen? Kan man se noen resultater av arbeidet? Klarer man å sikre at resultater og effekten av satsingen er varig?  Og ikke minst, hva anbefales i det videre arbeidet med Fjell2020?

- Jeg er glad for at vi har fått en underveisevaluering av Fjell 2020. Det er både nyttig og viktig at noen eksterne kikker oss i kortene for å se om vi er på rett vei, eller om det er behov for kursendring, sier prosjektleder for Fjell 2020 Parminder Kaur Bisal.

I orienteringsdelen før formannskapsmøtet tirsdag 19. september presenterte Linn Synnøve Skutlaberg fra Ideas2evidence underveisevalueringen for politikerne. En evaluering som er basert på omfattende datainnsamling og analyse.

Mye har skjedd

Hovedmålsettingen for Fjell 2020 er altså økt sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 sammenlignet med 2010. For å oppnå dette, er det satt tre delmål:

1.  Å utvikle området for å skape bedre bomiljø, møteplasser, aktivitetstilbud og et variert boligtilbud.
 2. Å utvikle tjenestetilbudet for å øke kvalifiseringen og arbeidstilknytning og for å bidra til å bedre beboernes trivsel og helse.
3. Å mobilisere de ressursene som allerede fins på Fjell.

I områdeutviklingen har det allerede skjedd mye. I 2013 sto Galterudhallen klar, og uteområdet på Galterud skole ble oppgradert samme år. Året etter åpnet en ny park og gangvei, samt Hundremeterskogen, et lekeområde for barn under 10 år. I 2016 åpnet Dumpa, et leke- og aktivitetsområde for barn og ungdom i alderen 8-15 år, mens den nye fotballbanen på Fjell ble oppgradert med nytt kunstgress, nytt sikkerhetsnett og ny tribune. I tillegg ble cricketløpebanen oppgradert litt senere samme år.

 

Dumpa aktivitetspark Fjell.
BILDE: Dumpa aktivitetspark på Fjell er et av områdene som Fjell som brukes mye.

Og mye skal skje

Mye har skjedd på Fjell, men den aller største, og kanskje viktigste områdesatsningen kommer likevel de neste årene. Ny/utvidet Fjell skole, aktivitetshus og flerbrukshall, ny/utvidet barnehage og en allmenning som skal knytte alle funksjonene sammen. 

Dette skal være med på å skape et tydeligere bydelssentrum med bibliotek, festsal, helsestasjon, jordmor, frivillighetssentral, nærmiljøkontor og klubbhus.
Det skal også bidra til flere sosiale møteplasser og gratis aktiviteter. Og ikke minst sørge for tiltak som øker befolkningens tilknytning til arbeidslivet.

- Som prosjektleder har jeg hele tiden vært opptatt av samspillet mellom områdeutvikling og tjenesteutvikling. Det er viktig med gode og tilrettelagte bygg og uteområder for å levere gode tjenester og for å etablere gode møteplasser, sier Kaur Bisal og fortsetter: 

- Jeg ser frem til byggestart for Fjells nye storstue, det nye aktivitetshuset og til utvidelse og rehabilitering av Fjell skole. Jeg håper byggingen kommer i gang ved årsskiftet, slik som planlagt. Gevinsten av Fjell 2020 vil vi først se når området får hele infrastrukturen på plass, og når vi får optimalisert gevinsten av de grepene vi har tatt.

 

Parminder Kaur Bisal - prosjektleder Fjell 2020
BILDE: Parminder Kaur Bisal, prosjektleder Fjell 2020.

Bør justere målet

Så langt viser ikke evalueringen økt sysselsetting eller at færre er på lavinntekt på Fjell. Linn Synnøve Skutlaberg forklarer litt om hvorfor.
I 2014 ble det besluttet å prioritere barn og unge som målgruppe, uten å justere det overordnede målet. Tiltak rettet mot barn og unge vil ikke bidra til at det blir flere sysselsatte eller færre på lavinntekt.

- Evalueringen sier at vi bør se på behovet for å justere hovedmålet til for eksempel også inneholde et mål om levekår, ikke bare sysselsetting, slik det opprinnelige hovedmålet var. Eventuelt at man justerer hovedmålet til å gjelde 2030, snarere enn 2020, sier Kaur Bisal.

På den måten kan man reelt måle innsatsen som gjøres inn mot barn og unge i dag sett opp mot deres deltakelse i arbeidslivet når de blir voksne.

Kaur Bisal viser til tiltak som gratis barnehage, aktivitetsskole og flere gratis fritidsaktiviteter. Det er prosjektet som har etablert disse viktige byggeklossene for å gi barn og unge på Fjell en bedre hverdag.

- Dette er universelle tiltak som vil gi avkastning i form av økt sysselsetting på sikt. I det videre arbeidet vil det være viktig å sikre disse prosjektene gjennom ordinær drift og rette blikket mot enda flere tiltak for voksne. Prosjektet har allerede satt et sterkere trykk på å få flere voksne i arbeid, og dette vil prioriteres i det videre arbeidet, sier Kaur Bisal.

Illustrasjon av Fjell flebruksområde.
BILDE: Illustrasjon av ny skole og flerbrukshall på Fjell. Illustrasjon: Ola Roald Arkitekter AS

Tiltak som er igang på Fjell:

  • Familiehjelpen (Et lavterskeltilbud som tilbyr hjelp til familier med barn mellom 0-18 år. Det kan være psykisk helsehjelp og støttesamtaler).
  • Depresjonsmestringskurs for ungdom.
  • Kompetansehevingsprogram for alle ansatte i skoler og barnehager på Fjell.
  • Fritidskoordinator.
  • Jobbsjansen, kurset Jobbjakt og jobbsøkerkurs.
  • Språkopplæring for mødre, samt språkgrupper på biblioteket.

Anbefalinger videre

Linn Synnøve Skutlaberg i Ideas2evidence mener prosjektet Fjell2020 har tatt mange riktige og viktige grep for å sikre forankring og bærekraft i de tiltakene som er gjort. Hun anbefaler at de gode tiltakene videreføres i ordinær drift i kommunen.

Hun anbefaler for det videre arbeidet å videreføre Jobbsjansen, et prosjekt som har truffet målgruppen og gitt resultater.

- Det har etter vår vurdering utelukkende vært et vellykket tiltak, sier hun.

Videre mener hun at koordinatorfunksjonen er avgjørende for å sikre kvaliteten på fritidsaktivitetene og for å sørge for et godt samarbeid mellom virksomhetene som er involvert. Praksisplassene på Fjell bo- og servicesenter, samt leksehjelp på Galterud skole anbefaler hun også at videreføres. 

 Her kan du lese hele Underveisevalueringen av områdesatsingen i Drammen - Fjell 2020.