Netto driftsresultat på om lag 2,9 prosent av brutto driftsinntekter

Drammen kommunes offisielle regnskap for 2018 foreligger nå. Etter årsoppgjørsdisposisjoner viser regnskapet et årsresultat på 104,4 millioner kroner. Rådmannen vil foreslå at årsresultatet avsettes til disposisjonsfond.

Netto driftsresultat er på 154,5 millioner kroner, tilsvarende 2,9 av brutto driftsinntekter.

Det positive årsresultatet skriver seg i hovedsak fra:

 • Mindreforbruk i virksomhetene (etter avsetninger) med 64 millioner kroner
 • Merinntekter i skatt og rammetilskudd med rundt 25 millioner kroner
 • Mindreutgifter i finansbudsjettet med cirka 20 millioner kroner

Stram styring i programområdene
Alle programområdene så nær som ett har et positivt årsresultat (etter avsetninger). Det største mindreforbruket er innenfor:

 • Barnehage, 8,6 millioner kroner
 • Oppvekst, 11,8 millioner kroner
 • Ledelse, organisering og styring, 10,8 millioner kroner
 • Grunnskoleopplæring, 21 millioner kroner
 • Helse- sosial- og omsorgstjenester 5,4 millioner kroner
 • Kultur, 4,8 millioner kroner

 

 • Økning i sentrale inntekter  
  Lokal skatteinngang i 2018 ble 10,6 millioner kroner høyere enn budsjettert, til tross for at skatteanslaget ble oppjustert med 26 millioner kroner ved behandlingen av 2. tertialrapport i oktober.

  Høyere skatteinngang på landsbasis fører til at Drammen kommune mottar 14, 1 millioner kroner mer enn budsjettert fra skatteutjevning.


Fortsatt lave renter og god likviditet
Lånefondets resultat er om lag 7 millioner kroner bedre enn budsjettert, dels fordi låneopptaket ble foretatt sent på året og dels fordi innlånsrenten har vært lavere enn forutsatt.

Bykassens netto finansutgifter er rundt 12 millioner kroner bedre enn budsjettert på grunn av lavere rente- og avdragsutgifter og god likviditet som gir høyere renteinntekter.

Utbytte og eieruttak
Utbytte og eieruttak fra selskaper og foretak utgjør til sammen rundt 177 millioner kroner, i tråd med budsjettet.

Fortsatt solide reserver
Disposisjonsfondet er per 31.12 anslått til om lag 548 millioner kroner, rundt 162 millioner kroner mer enn kravet i handlingsreglene som bystyret har vedtatt.

Høy investeringsaktivitet i 2018
Brutto investeringsutgifter i 2018 er på om lag 984 millioner kroner. De største investeringene er foretatt innenfor:

 • Grunnskole - 358 millioner kroner
 • Byutvikling - 97 millioner kroner
 • Vann og avløp - 97 millioner kroner
 • Oppvekst - 93 millioner kroner
 • Helse, sosial og omsorg - 82 millioner korner

Investeringsutgiftene for øvrige områder beløper seg til i alt 257 millioner kroner.