Til tross for redusert netto driftsresultat er driften fortsatt under god kontroll.

Budsjettert overføring til investeringsbudsjettet (egenfinansiering) kan opprettholdes i samsvar med vedtatt budsjett på 92,8 millioner kroner. Samlet egenfinansiering av investeringsbudsjettet opprettholdes dermed på om lag 22 prosent som i vedtatt budsjett for 2018, før rebevilgning av ubrukte investeringsmidler fra 2017.

  • Pedagognormen for kommunale og private barnehager fra august 2018 er finansiert.
  • Bemanningsnormen for kommunale og private barnehager er finansiert for høsten 2018. Rådmannen kommer tilbake til helårsfinansiering fra 2019 i økonomiplanen.
  • Lærernormen i grunnskolen fra august 2018 er finansiert.
  • Satsing på veivedlikehold på 15 millioner kroner.
  • Tilbakefører 51 millioner kroner fra programområdenes netto mindreforbruk i 2017.

Styrker programområdene med netto 16,5 millioner kroner

Rådmannen foreslår at programområdene styrkes med i alt netto 16,5 millioner kroner i 2018. I tillegg tilbakeføres 51,1 millioner kroner fra programområdenes netto mindreforbruk i 2017. Dette innebærer at programområdene totalt foreslås tilført 67,7 millioner kroner.

Reduksjon i sentrale inntekter

Sentrale inntekter reduseres med totalt 15,1 millioner kroner, som følge av redusert inntektsutjevning, lavere integreringstilskudd og særtilskudd til enslige mindreårige flyktninger, lavere kompensasjonstilskudd fra Husbanken og opphør av vertskommunetilskudd etter nedleggelsen av Drammen Asylmottak fra 1. mars 2018. Skatteanslaget for 2018 foreslås opprettholdt uten endringer.

Merinntekter fra utbytte

Inntekter fra utbytte, eieruttak mv. forventes å bli om lag 22,4 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette gjelder i hovedsak utbytte fra Glitre Energi AS og Lindum AS, men også eieruttak fra overskudd på næringsavfall i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS. I tillegg forventes bykassens renteinntekter å bli to millioner kroner høyere enn tidligere anslått.