Det pågår for tiden et arbeid for å omorganisere virksomheten ved Drammen helsehus. Dette har i det senere fått oppmerksomhet i media, og rådmannen finner det nødvendig å klargjøre hva dette dreier seg om.

Arbeidet med omorganiseringen er en oppfølging av bystyrets vedtak etter behandling av en forvaltningsrapport fra Buskerud kommunerevisjon.

Underveis er det blitt vurdert hvorvidt Drammen helsehus er optimalt organisert for å ivareta alle pasienter med behov for helsehusets tilbud, herunder tilbudet ved lindrende enhet (palliativ avdeling).

Lindrende enhet ligger i dag fysisk plassert med avstand til andre avdelinger. Avdelingen har bare syv senger, og det er til enhver tid flere enn syv pasienter ved helsehuset som har samme behov for lindrende behandling.

For å sikre at alle pasienter med behov for lindrende behandling skal kunne tilbys likeverdig og forsvarlig helsehjelp, vil disse tjenestene bli lokalisert tettere på en større avdeling ved helsehuset. Dette vil redusere behovet for at pasienter må legges inn på sykehus på nytt.

Det er en forutsetning at fagmiljøet innen lindrende behandling deler sin kompetanse og samarbeider med annet helsepersonell. Behovet for slik behandling øker i kommunene, og dermed også behovet for avansert klinisk kompetanse.

Dette er et område innen pasientbehandling som må styrkes og videreutvikles. Dette innebærer også at antall senger til lindrende behandling må økes.

Selv om planlegging av endringene ved Drammen helsehus omfatter alle avdelingene, er det hensynet til fagmiljøet i lindrende enhet som har fått mest oppmerksomhet. Rådmannen vil understreke at dette er en organisatorisk endring ved Drammen helsehus, som ikke innebærer endringer i tilbudet til pasientene.

For øvrig vil en sak om omorganiseringen ved Drammen helsehus legges fram for behandling i Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg og bystyret i juni.