I 2015 vedtok bystyret temaplan for helse, sosial og omsorg. Denne planen ligger til grunn, når plattformen for fremtidens helse- og velferdstjenester nå bygges.

Kommunen har et godt tjenestetilbud i dag, men det kan forbedres på flere områder. Tjenestetilbudet vil i tiden fremover i større grad tilpasses hver enkelt bruker. Når behovet melder seg, skal folk få riktig hjelp og de skal få den raskt.

Å være beboer på et sykehjem inne bærer en sterk inngripen i den enkeltes privatliv. Det er ikke slik at alle ønsker seg en sykehjemsplass når helsen begynner å svikte. De ønsker rask hjelp. De fleste ønsker å kunne bo i sitt eget hjem, og å være herre i eget hus.

Når det kommunale tjenestetilbudet videreutvikles, er det viktig å ha rett fokus. Bystyret har vedtatt fire tydelige strategier: 

  • Lengst mulig i eget liv - hverdagsmestring En forutsetning for å bo hjemme er å kunne mestre hverdagen, gjerne ved å ta i bruk ulike former for velferds­ teknologi. Kommunen må ha hverdags­   mestring som tankesett og hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode.  
  • Sjef i eget liv. Brukerrollen skal styrkes og det er opprettet brukerråd i alle virksomhetene. Den enkelte bruker er ekspert på seg selv. Derfor skal den enkeltes oppfatning av hjelpebehov være utgangspunkt for tjenestetilbudet.
  • Trygg og aktiv hverdag. Kommunen skal bli enda flinkere til å tilrettelegge for at flest mulig skal kunne bo i eget hjem. Boliger kan tilpasses ulike livsfaser, og det finnes ny teknologi som gjør det enklere og tryggere å bo hjemme. 
  • Hjelp når du trenger det. Drammenserne skal være trygge for at de får hjelp når de trenger det.

For å sikre kvalitet i tjenestene er det etablert en utviklingsenhet, «Skap gode dager». Her sørges det for kompetanseheving for alle grupper ansatte i helse, sosial og omsorg.

Helseknutepunkt skal opprettes i byen.
BILDE: Vi blir stadig flere eldre. Tjenestetilbudet må i større grad tilpasses hver enkelt bruker. Kommunen må se fremover – her er det behov for endring og nytenkning.

Utvikler helseknutepunkter

Prognosene tilsier at antall eldre i Drammen vil øke med 25 prosent innen år 2025 og med 100 prosent innen år 2040. Kommunen må derfor planlegge for flere tjenestemottakere i framtiden.

De økonomiske rammene vil trolig ikke øke i takt med befolkningsveksten. Drammen kommune må derfor utvikle bærekraftige tjenester av høy kvalitet i nært samarbeid med den enkelte, nærmiljøet, frivillige mv.

I tråd med temaplanen for helse, sosial og omsorg vil helse­ og omsorgsdistriktene i bydelene utvikles til helseknutepunkter, som består av arenaer for sosiale aktiviteter, base for hjemmebaserte tjenester, forebyggende helseteam for eldre, livsløpsboliger, og livsgledesykehjem med mer. Helseknutepunktene vil således ha et langt bredere tilbud enn dagens helse­ og omsorgsdistrikter.

Helseknutepunktet skal også tilrettelegges som en arena for samarbeid med frivillige, skoler, barnehager og andre for å bidra til økt helse og trivsel til innbyggere uavhengig av alder og diagnose. Helseknute punktene skal utvikles i prioritert rekke følge frem mot 2035. Åskollen og Åssiden helse­ og omsorgsdistrikter er først ute, men oppstart prosjektering i henholdsvis 2018, 2019 og 2020. 

Les også om digitalisering i helse, sosial og omsorg.

Et skifte

Ordet helseknutepunkt innebærer et tydelig skifte innenfor helse­ og omsorgstjenestene. Drammen kommune har relativt mange institusjonsplasser i dag og andre alternative tilbud er i liten grad utviklet.

I mange tilfeller er dermed sykehjem den eneste løsningen, selv for personer som kunne ha bodd hjemme med mer forebyggende tjenester eller tilrettelegging. Personer med demens kommer på sykehjem, et tilbud som i liten grad er tilrettelagt for denne målgruppen, og som fratar den enkelte alt privatliv.

Drammen kommune satset tidlig på forebyggende hjemmetjenester. Disse fanger opp personer med behov for nettverk, trening eller veiledning i hverdagen. Erfaringene viser at dette bidrar til at personer som ønsker det kan bo lengst mulig i sitt eget hjem. Ved å utvikle forebyggende tjenester knyttet til kostholdsveiledning, enkle helsetilstandsmålinger, råd og veiledning i livsstilsvaner, sammen med arenaer for aktivitet og etablering av trygghetsplasser vil flere kunne komme til helse­ og omsorgsdistriktet. Tidlig kontakt med helsetjenestene er forebygging med effekt.

Legger til rette for frivillig arbeid

Medvirkningsprosessene rundt tema­ plan for helse, sosial og omsorg viste at næringsliv og foreninger i nærmiljøene kan være villige til å bidra i utvikling av helseknutepunktene. I hvert av helse­ og omsorgsdistriktene har derfor én medarbeider fått et særskilt ansvar for å jobbe opp mot frivillige aktører.

For å dekke sosiale behov trengs det enkel tilgang til sosiale arenaer. Derfor skal lokaler i tilknytning til sykehjem, psykiske helsetjenester med mer stilles til disposisjon for aktivitetsgrupper, like­manngrupper, organisasjoner og frivillige. 

Viktig at generasjoner møtes

Eldre er nok i større grad enn yngre er opptatt av de yngre generasjoner, og  kontakt med barn, ungdom og unge voksne gir livslyst og energi.

Mange eldre trenger hjelp til for eksempel å orientere seg på internett, og å forstå hvordan en nettbank fungerer. Helse, sosial og omsorg har i samarbeid med videregående skole arrangert opplæring i bruk av iPad for eldre, noe som var nyttig for begge aldersgrupper.
Mange unge mangler arbeidserfaring.

Helse­ og omsorgsdistriktene kan, gjennom samarbeid med NAV, legge til rette for praksisplasser. I helse­ og omsorgsdistriktene er det mange oppgaver som kan utføres under veiledning av for eksempel en driftsbetjent. NAV har mange unge som trenger slik arbeidspraksis.

Drammen har også mange personer med utviklingshemming uten arbeid. Et helse­ og omsorgsdistrikt blir rikere dersom det blir en arbeidsplass for flere.

I høst har det vært arrangert åpne nabolagskonferanser i Åskollen og Åssiden helse­ og omsorgsdistrikter. Ett av hoved temaene var «hva som skal til for at helseknutepunktet i ditt nabolag blir en hyggelig og attraktiv møteplass». Og innspillene har vært tallrike og mangfoldige, det er tydelig at folk ser dette som en mulighet til å bidra til at nabolaget får et løft. 

Her kan du se alle filmene om økonomiplanen.

Her kan du også lese: