Landfalltjern, Blektjern og Kloptjern stengt for krepsing

Krepsesesongen varer over hele landet fra 6. august til og med 14. september. Rettighetshaver eller Fylkesmannen kan av hensyn til bestanden innskjerpe reglene for krepsesesongens varighet, minstemål, m.m.

Landfalltjern, Blektjern og Kloptjern er stengt for krepsing for å sikre reetablering av krepsebestanden. I Landfalltjern og Blektjern er det mye kreps, men disse er under minstemålet. Kloptjern er nedtappet og vil bli rehabilitert i løpet av høsten. Ved så store inngrep i vannene, vil det ta noe tid før dyre- og plantelivet er oppe på tidligere nivå.

Edelkreps er rødlistet. Kommunen har dermed et spesielt ansvar for å ivareta arten. For å kunne dokumentere at bestandene av edelkreps i de bynære vannene tåler beskatning i 2018, vil det bli gjennomført prøvekrepsing i de aktuelle vann i samråd med Fylkesmannen.

Vannene vil være under tilsyn av Drammen Sportsfiskeres oppsynskorps.

Kontaktperson i Drammen kommune: Bjørn Ringstad, telefon 906 93 805