Har utviklet en banebrytende samarbeidsmodell.


Foto: Verdighetssenteret ved Silje Katrine Robinson

Drammen skal være en trygg, inkluderende og helsefremmende by, der den enkelte opplever mestring, kan leve og bo selvstendig og klare seg selv. Dette er hovedmålet for helse-, sosial- og omsorgstjenestene i Drammen kommune. De folkevalgte vedtok i 2015 Temaplan for helse, sosial og omsorg og foretok med det viktige veivalg for hvordan kommunens tjenester skal utvikles. Disse er samlet i fire strategier:

• Lengst mulig i eget liv

• Trygg og aktiv hverdag

• Sjef i eget liv

• Hjelp når du trenger det

Kommunen gir god støtte og hjelp til mange innbyggere hver eneste dag. Dyktige medarbeidere skaper gode dager sammen med innbyggere med behov for helsetjenester. Men erfaring viser at det er mer å hente hvis kommunen samarbeider godt med frivillige og frivillige organisasjoner.

De frivillige er med på å fylle dagene med liv, slik at medmennesker med funksjonshemninger eller helseplager likevel kan delta i meningsfulle aktiviteter. Samarbeid med frivilligheten gir også kommunen verdifull ny innsikt som bidrar til utvikling av tjenestene.

Frivillig arbeid kan også være helsefremmende for de frivillige selv. Det å få være til nytte, være en del av et fellesskap og være i aktivitet er viktige verdier.  Samarbeidsmodellen, som er utviklet i samarbeid med Verdighetssenteret, legger til rette for et bedre samarbeid mellom kommunen og frivilligheten, slik at flere kan være med å bidra.

Hvis frivillighetsarbeidet skal få god effekt i tjenestene og oppleves som meningsfylt av de som yter en frivillig innsats, må det forankres i hele organisasjonen. Samarbeidsmodellen legger til rette for det:   


Frivillighetskoordinator i kommunen er knyttet til rådmannens stab, og er kommunens representant i forhold til frivillig sektor. Frivillighetskoordinator bygger interne og eksterne nettverk og koordinerer tiltak på tvers av ulike sektorer, og skal følge opp kommunens frivillighetspolitiske plattform og politiske saker.   
Nettverkskoordinator i helse, sosial og omsorg veileder frivillighetskontaker i virksomhetene, koordinerer introduksjonskurs for frivillige og implementerer og følger opp modell og rutiner.

Frivillighetskontakter er etablert i den enkelte virksomhet i helse, sosial og omsorg. Disse er kulturbyggere på arbeidsplassen og brobyggere mellom medarbeidere og frivillige. De er kontaktpersoner for frivillige i virksomheten og knytter til frivillige til ulike aktiviteter.

Medarbeiderne
har den daglige kontakten med frivillige, tar imot dem og gir tilbakemelding på innsatsen. Det er viktig at medarbeiderne har kunnskap om frivillighet, om grensesnitt mellom medarbeidere og frivillige og hvilke ulike roller de har.   

Verdighetssenteret har utarbeidet en rapport om samarbeidsmodellen:
Les hovedrapporten
Les kortversjonen av rapporten