Språk er mer enn ord. Språk handler om mer enn å kunne lese og skrive. Det er viktig å kunne fungere i et sosialt fellesskap.

Språk er kunne sette ord på tanker og følelser. Språket er nøkkelen til livslang læring, og det vi gjør har betydning for hele livet!

For barn og unge som ikke har en verbale stemme kan digitale verktøy og hjelpemidler bidra til at alle blir hørt. Dette utvikles det i disse dager ressurser på i språkplanen under området ASK (alternativ supplerende kommunikasjon).

Kompetansesenterets ansatte Kleven, Waage, Hetland og Hellerud stående
BILDE: Språket er nøkkelen til livslang læring. Nå har kompetansesenteret samlet "alt" i en språkplan, som er digitalisert og til allmenn benyttelse. Utvikingsrådgiver Reidun Kleven, utviklingsleder Ingvild Waage, og utviklingsrådgiverne Ole Magnus Hetland og Lise Hellerud ønsker velkommen til og flittig bruk av nettsidene. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Språk og følelser henger sammen

– Å bli sett er viktig. Språk kan også være et smil og et blikk. Det er viktig med bevisstgjøring av språket, og at voksne gjennom å skape gode relasjoner kan være gode språkmodeller. Vi skal bidra med utviklende og støttende kompetanse så barn og unge når sitt fulle potensial. Språk læres best sammen med andre i meningsfulle situasjoner.

At voksne er gode rollemodeller, legger til rette for og leder gode læringsaktiviteter og samtaler, samt fagspesifikk opplæring i skolen er viktige bidrag til en god utvikling, sier Lise Hellerud, utviklingsrådgiver i kompetansesenter for barnehage, skole, oppvekst og introduksjonssenteret.

Språkplanen og sosemplanen bygger bro og utfyller hverandre. Sammen sikre planene en pedagogisk helhet. Det har vært god involvering i utarbeidelsen fra pedagogiske ansatte, alt fra ledere til lærere og barnehagelærere. Vi har også hatt gode sparringspartnere i fagmiljøene.

Planene har en synlig, rød tråd, slik at når pedagogene bruker planen aktivt i arbeidshverdagen kan de være trygge på at de arbeider etter gjeldene styringsdokumenter.

God sammenheng i barns/elevers sosiale og språklige utvikling krever et nært samarbeid mellom barnehagene og skolene, og synliggjøres gjennom rutiner for overganger i læringsløpet, sier Hellerud.

Kompetansesenterets ansatte i trappa
BILDE: Vi skal bidra med utviklende og støttende kompetanse så barn og unge når sitt fulle potensial, sier ansatte i Kompetansesenter for barnehage, skole, oppvekst og introduksjonssenteret: Lise Hellerud, Ole Magnus Hetland, Reidun Kleven og Ingvild Waage, som kontinuerlig arbeider for at nettsidene er oppgraderte til enhver tid.

Språk åpner opp for verden

Språkplanen definerer kjernen i språkarbeidet gjennom kjernekomponenter for barnehage og skole. I tillegg inneholder planen en språktrapp som viser kompetansebeskrivelser og tiltak for språkstimulering. Språkplanen skal gi et løft til språk, lesing og skriving i hele læringsløpet! Flerspråklighet og mangfold er en ressurs, både barnehage og skole skal anerkjenne og bygge på kjennskap til barnas morsmål i utviklingen av andrespråket. Å utvikle god begrepsforståelse trekkes frem i språkarbeidet både i barnehage og skole. I skolen er det viktig å utvikle lese- og skriveferdigheter i alle fag. Alle lærere er lese- og skrivelærere!

– I det viktige arbeidet med språk og sosial og emosjonell kompetanse håper og tror vi, ved å digitalisere planene, kan gjøre arbeidshverdagen for byens pedagoger mer givende og utviklende, til glede både for byens barn og unge og alle de som arbeider sammen med dem, sier Lise Hellerud, og får full støtte, både verbalt og non-verbalt av sine kolleger i Kompetansesenteret, utviklingsleder Ingvild Waage, utviklingsrådgiverne Reidun Kleven og Ole Magnus Hetland.

Kompetansesenteret for barnehage, skole, oppvekst og introduksjon har gjort og gjør et viktig arbeid for å utvikle digitale planer som oppleves betydningsfulle og praksisnære for ledere, lærere og pedagoger.

Målet er at nettsidene blir brukt som et nyttig arbeidsverktøy innen ledelse, kompetanse- og kunnskapsdeling.  Ressursene er samlet på ett sted, nærmest som en ressursbank, som hele tida kan etterfylles, ikke med penger, men med ny kunnskap og gode erfaringer.

Les mer om språkplanen.

Les mer om sosemplanen.

Les mer om IKT-satsingen.