Byen vokser og stadig flere er fysisk aktive. For å legge til rette for økt fysisk aktivitet i en voksende befolkning, investeres det fortsatt i ulike aktivitetsarenaer.

«Idrettsløftet» fortsetter, med bygging av nye flerbrukshaller. Hver hall har en størrelse på minimum én håndballflate. Anleggene skal tilfredsstille skolenes, idrettens og nærmiljøets behov.

Ny flerbrukshall ved Øren skole ble ferdigstilt i 2017. Flerbrukshallene ved Fjell og Brandengen skoler har planlagt byggestart i 2017/18, og antatt ferdigstillelse er i 2018/19. Hallene skal inngå i skolenes bygningsmasse, og vil bli brukt både av skolene i skoletiden, og av idrettslag og foreninger utenom skoletid.

Samtidig fortsetter arbeidet med rehabilitering av kunstgressbaner. Det er avsatt 4 millioner kroner til dette hvert år i planperioden.

Brandengen skole får helt ny flerbrukshall.
BILDE: Brandengen skole får helt ny flerbrukshall.

Nærmiljøanlegg ved skolene

Hittil har Drammen kommune brukt omkring 40 millioner kroner på nærmiljøanlegg fordelt på 13 skoler. Det er avsatt 8 millioner kroner per år i planperioden til å fortsette dette arbeidet. De første skolene som får nytt nærmiljøanlegg er Konnerud og Bragernes.

Rådmannen foreslår også en investering på 60 millioner kroner til bygging av fotballhall på Åssiden i 2020.

Friluftsløftet til Strømsø

Friluftsløftet er forankret i temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, vedtatt av bystyret i november 2017. Innbyggerne skal gis bedre muligheter til å utøve friluftsliv hele livet, ved å sikre og utvikle gode forhold for frilufts liv i nærmiljøet, samt god tilgjengelighet til marka.

Å satse på friluftsliv i nærmiljøet er en god investering som gir positiv effekt både for den enkelte og for samfunnet. Grønne områder nært der folk bor
gir bedre miljø, bedre folkehelse og skaper møteplasser for menneskene.

Bystyret avsatte 3 millioner kroner årlig til tiltak, og Åskollen og Tangen ble utpekt som «pilot­bydel». Friluftsløftet utvikles i samspill med lokalmiljøene i den enkelte bydel. I planleggingen har kommunen derfor alliert seg med skoler, barnehager, idrettslag, velforeninger, friluftsorganisasjoner, bedrifter og lag og foreninger.

Dette er nærdemokrati i praksis. Innbyggerne på Åskollen og Tangen ble invitert til å stemme over hvilke friluftstiltak de ønsket å prioritere i bydelen sin. Avstemningen foregikk på nettet, og hele 1 120 innbyggere avga sin stemme. De 15 høyest prioriterte tiltakene vil bli gjennomført, med oppgradering og forbedring av standarden på stranda på Sota fjordpark som innbyggernes førstevalg.

Nå er turen kommet til Strømsø bydel. Arbeidsformen med innbyggerinvolvering vil fortsette, så beboere i Strømsø bydel kan vente en henvendelse fra kommunen i nær framtid.

Her kan du se alle filmene om økonomiplanen.

Her kan du lese mer om økonomiplanen: