Det er nå utarbeidet et forslag til kulturminneplan, som vil legge premissene for byutviklingen i Drammen fremover. Planen er nå ute på høring, med høringsfrist søndag 25. februar.

Et sentralt spørsmål som tas opp i planen er hvordan vi kan ta vare på historien samtidig som byen utvikles videre. Dette var også et sentralt spørsmål dag bystrategien ble vedtatt i 2013. Der ble det slått fast at «byutviklingen i Drammen må skje på en måte som ivaretar byens historie og bevarer viktige kulturminner».

I planen legges det vekt på å finne balansen mellom bevaring og utvikling, og den omfatter både bygninger, landskap, gateløp og områder i hele Drammen kommune.

Drammens identitet

Formålet med kulturminneplanen er få et strategisk verktøy for forvaltning av kommunens kulturarv, som både politikere og utbyggere kan bruke i arbeidet med å utvikle Drammen videre. Planen prioriterer noen kulturminner som er spesielt viktige for Drammens identitet og historie.

Her kan du lese hele forslaget til kulturminneplan: Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Drammen kommune (pdf)

Tre elementer

Planforslaget består av tre elementer:

  • Kulturminneforvaltningen som beskriver hvilken rolle de ulike aktørene har i forvaltningen av kulturarven. Denne delen gir også en oversikt over dagens forvaltning av de kjente kulturminnene og kulturmiljøene i Drammen og beskriver ulike virkemidler og strategier som kan brukes i en kulturminneplan.
  • Kulturminner og kulturmiljøer i Drammen hvor disse settes inn i ulike sammenhenger for å belyse deres verdi og utfordringer – og hvordan de er med på å forme Drammens identitet.
  • Strategisk del hvor mål og utviklingsstrategier knyttet til ulike deler av den fysiske kulturarven blir drøftet. Her er det også en gjennomgang av ulike tiltak for å følge opp strategiene og prioriteringer i en fireårig handlingsplan.

Send inn innspill

Alle kan komme med innspill på planen. De kan sendes inn på siden for kulturminneplanen på Drammen kommunes nettside.

Det arrangeres også et åpent møte om forslaget til kulturminneplan på Marienlyst skole 12. februar kl. 1800.