Bystyret i Drammen har gjennom flere bystyreperioder lagt viktige føringer for en langsiktig kvalitetsutvikling i barnehager og skoler. Det har gitt resultater og arbeidet fortsetter gjennom «Kvalitetsplan for Læringsløp Drammen» som er inne i sitt andre år.

Høy kvalitet i det ordinære læringsløpet fra barnehage til og med videregående skole er aller viktigst for å lykkes med å gi barn og unge bedre kompetanse. Samtidig krever kommunens samfunnsansvar at faglig og sosial læring kan bedres ytter ligere gjennom positive forsterkningstiltak.

 Forsterkningstiltakene har som hoved mål å forebygge utenforskap, sikre sosial utjevning og ressursmobilisering og generelt styrke barn og unges forutsetninger for videre utdanning og fremtidig yrkesdeltakelse. Tiltakene som er vedtatt vil styrke grunnmuren i Læringsløp Drammen:

  • Gratis barnehage for barn i lavinntektsfamilier
  • Aktivitetsskole
  • Sommerskole
  • Et ekstra kvalifiseringsår – Ung 11

Les om forskningsprosjektet Lekbasert læring.

Gratis barnehage er ett forsterkningstiltak. Jente balanserer på stokk.
BILDE: Gratis barnehage for lavinntektsfamilier er ett forsterkningstiltak i Drammen kommune.

Alle får barnehageplass om de ønsker det, men for flere familier er kostnaden stor. Derfor har bystyret bestemt at gratis barnehage skal tilbys alle familier med lav inntekt  (for tiden inntekt under 428 000 kroner i året). 

Målet med gratis barnehage er å styrke barns språkferdigheter, bedre integreringen og forebygge barnefattigdom. En god start i livet gir positive ringvirkninger helt inn i voksen alder, og gratis barnehage er et målrettet tiltak for de barna som trenger det mest.

 Aktivitetsskole

Som en direkte oppfølging av Levekårs­planen vedtok bystyret et prøveprosjekt med aktivitetsskole ved Brandengen og Fjell skoler. Ambisjonen for aktivitetsskolen er å gi et tilbud som fremmer elevenes faglige og sosiale læring.  

Brandengen og Fjell har startet med aktivitetsskole i 2016 for 1.klassingene. Fra 2017 har alle elevene fra 1.-4. trinn ved de to skolene tilbud om aktivitetsskole. Fra høsten 2019 vil alle barneskolene i Drammen være med i ordningen.

Alle barna får mat på aktivitetsskolen.
BILDE: Alle barna på aktivitetskolen får ett måltid i fellesskap.

Sommerskolen

Sommerskolen blit et stadig mer populært tilbud. Sommeren 2017 deltok hele 1 560 elever og 42 aktivitetsledere på sommerskole i Drammen. Tilbudet er gratis for alle grunnskoleelever. En av målsetningene med tiltaket er å bidra til å sikre at alle elever i grunnskolen får et godt og tilstrekkelig fundament for å gjennomføre videregående opplæring.

Ung 11

Ung 11 har startet som en prøveordning høsten 2017. Bakgrunnen for tiltaket er at det i Drammen er det færre ungdommer som starter direkte på videregående skole etter avsluttet grunnskole og færre som fullfører videregående opplæring, sammenlignet med resten av landet.

Ung11 har to overordnede målsettinger:

  • Styrke og sikre den enkelte deltakers evne til å kunne starte, fullføre og bestå videregående opplæring.
  • Forsterke deltakernes faglige og sosiale læring gjennom målretting og individuell tilpasning.

Ung11 er altså et tilbud til elever som har behov for en ekstra innsats for å være godt forberedt og i stand til å gjennomføre videregående skole.

Her kan du se alle filmene om økonomiplanen.

Her kan dulese mer om økonomiplanen: