Vannstanden i fortsetter å synke. Årsaken er ennå ikke klar.

Drammen kommune har foretatt en rekke undersøkelser ved dammen på Svarttjern. 

  • Det er ingen synlig lekkasje fra den delen av dammen som er synlig i terrenget.  
  • Det er foretatt lytting på bunnventil, uten å høre lekkasjestøy.

Drammen kommune vil rekvirere gravemaskin for å fjerne steinfylling, med tanke på å avdekke eventuell lekkasje fra ventilkammeret. Større deler av steinfyllingen vil muligens måtte graves vekk for å avdekke lekkasje mellom damfot og fjell.

Noe trefelling

For å skåne terrenget mest mulig, vurderes tidspunktet for når det er hensiktsmessig å frakte maskiner frem til demningen. Det vil med stor sannsynlighet også måtte utføres noe trefelling for å få frem gravemaskin til stedet.

Kommunen vil vurdere eventuelle tiltak avhengig av hva de planlagte undersøkelsene viser.

Ikke fare

Forholdene ved Svarttjern følges fortløpende og senket vannstand medfører ikke fare for liv og/eller helse.

Svarttjern ligger i Bragernesåsen, men har avrenning til Sandakerelva og Vivelstadvassdraget i Lier kommune. Lier kommune er orientert om situasjonen.