Kulturplan for Drammen er vedtatt i bystyret.I mars 2016 vedtok bystyret at det skulle igangsettes et arbeid med en ny kulturplan for Drammen. I bystrategien pekes det innenfor kulturområdet særlig på egenaktivitet og opplevelser, og dette har vært sentralt under arbeidet med kulturplanen.

Medvirkning
I prosessen har de folkevalgte hatt tett dialog med kulturlivet i byen.  Bystyrekomiteen har gjennomført fire dialogmøter med et bredt utvalg av kulturaktører for å drøfte mål og prioriteringer for fremtidens kulturpolitikk.

Et tilsvarende dialogmøte ble arrangert med ungdom som deltakere. Det har også vært avholdt en innbyggerundersøkelse om befolkningens kulturbruk.

Alle innspillene som har kommet har vært verdifulle i arbeidet med utforming av planen.

Planen peker på fire satsingsområder:

- Kulturbyen Drammen
- Kommunikasjon og møter mellom mennesker
- Deltakelse og opplevelse
- Arenaer

Kulturplanen er et styringsverktøy for politiske prioriteringer. Disse vil bli fulgt opp i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling.

Se Drammens nye kulturplan i sin helhet: