Ambisjonene for Drammen som sykkelby er store, og målet er at sykkelandelen skal være på minst 30 prosent i 2036. Tirsdag 13. februar behandler formannskapet forslaget til handlingsplan for å nå de ambisiøse målene.

Vintersykling på Union
BILDE: Tirsdag 12.februar skal politikerne velge om de vil gå for rådmannens forslag og vedta sykkelstrategien i Drammen.

Hensikten med handlingsplanen er å konkretisere Sykkelstrategien som ble vedtatt av bystyret som en del av kommuneplanens arealdel i 2015. Dette skal gjøres gjennom å beskrive hvilke tiltak som skal bidra til at Drammen kan bli Norges beste sykkelby innen 2036, og i hvilken rekkefølge tiltakene bør gjennomføres.

Mål innen 2036 

Dette er noen av målene for sykkelstrategien:

  • Hovednettet skal være separert fra både gangtrafikk og motorisert trafikk. Det skal altså  hovedsakelig være separate anlegg for syklister.  
  • Drammen skal ha et sammenhengende sykkelveinett innen 2023.  
  • Minst 80 prosent av alle barn og unge skal gå eller sykle til skolen.
  • Sykkelnettet skal være trafikksikkert, og det skal føles trygt å sykle for både barn, unge,  voksne og eldre.
  • Etterslepet på vedlikeholdet på gang‐ og sykkelnettet skal være tatt igjen.
  • Vi har et svært godt driftet og vedlikeholdt sykkelnett som innbyr til sykling gjennom hele  året.
  • Det finnes mange attraktive parkeringsplasser for sykkel i byen.

Involverer flere

Handlingsplanen er en oppfølging og en utdyping av Drammen kommunes sykkelstrategi. Den viser nettopp hvilke tiltak som må gjøres i Drammen for å nå målene.

Dette er en fire-åring plan som viser hva som må gjennomføres. Planen er kategorisert ut fra tiltaksbehov, med bakgrunn i den vedtatte sykkelstrategien og tilbakemeldingene fra politikerne.

For at Drammen skal bli en attraktiv sykkelby må det arbeides innenfor flere områder samtidig. Fokus på sykkel må ligge både i byutviklingen, i skolene og innen kultur, helse, vei og drift.

Det må være en plan for hvilke fysiske tiltak som prioriteres, de store tiltakene innen drift og vedlikehold og man må ha en plan for å fremme sykkelkulturen.

Handlingsplanen foreslår derfor tiltak som involverer flere av kommunens virksomheter for å sikre et økt fokus og en økt innsats for sykkel. 

Nå skal altså politikerne ta stilling til om handlingsplanen for sykkel skal vedtas.

Her kan du lese forslaget til handlingsplanen.