14. juni inviterte formannskapet til et medvirkningsmøte om kommunedelplan kulturminner. Eiere av kulturminner i Drammen hadde fått egen invitasjon, og møtet var også åpent for andre interesserte.

Tore Opdal Hansen

- Jeg er veldig glad for at så mange har møtt fram for å bidra med sine synspunkter, sa ordfører Tore Opdal Hansen i sin velkomsttale.

- Når byen er i vekst, kommer kulturmiljøene og kulturminnene ofte under press. Samtidig er de viktige, både i forhold til kontinuitet og identitetskapning, og de bygger opp under Drammens særpreg og attraktivitet. Dette planarbeidet handler om hvordan vi kan utnytte kulturminnene til nytte for fellesskapet, og på en måte som gir forutsigbarhet for eiere, brukere, naboer og andre interessenter, sa ordføreren.

Byplansjef Heming R. Herdlevær forklarte nærmere om planarbeidet.

Se presentasjonene som ble brukt i møtet

- Hensikten med planarbeidet er å lage et verktøy som vi kan bruke videre i forvaltningen. Planen skal være noe mer enn en verneplan, den skal også være et kunnskapsgrunnlag for en felles forståelse, og skal gi grunnlag for hvordan kommunen håndterer kulturminner og kulturmiljøer i selve byggesaksbehandlingen, sa Herdlevær. 

- Hva er kulturminner? spurte leder for planavdelingen i Drammen kommune, Lene Basma, før hun selv svarte: - Det er alle spor etter mennesker. Spor eldre enn 1536 og bygninger eldre enn 1650 er automatisk fredet. Nyere tids kulturminner er det som ikke er fredet, men som vi som bysamfunn ønsker å ta vare på, forklarte hun.

- Kulturminnene våre er en ressurs i byutviklingen. De forteller oss noe om hva vi er glad i ved Drammen og de har en opplevelsesverdi. Eksempler på dette er torget og tårnbygningene, og union og papirbredden, påpekte hun.

Deretter ble det åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen, her er noen eksempler:
 
• Vi savner informasjon om økonomiske støtteordninger
• Hvorfor tar ikke planen for transformasjonsområde Glassverket hensyn til eldre arbeiderboliger?
• Er bevaring av grønne trær også med i vurderingen av kulturminner?
• Vi etterlyser raskere svar, raskere saksbehandling og råd fra byggesak i forbindelse med arbeider på verneverdig hus
• Hvilke planer er juridisk bindende?
• Hvem er det som sitter i den eksterne referansegruppa?

Etter seansen med spørsmål og svar var det kaffeservering, og de fleste møtedeltakerne ga seg i kast med å komme med innspill til fem forskjellige problemstillinger.

• Hva mener du er Drammens historiske ansikter?
• Hvordan kan kulturminnene og kulturarven bidra til å styrke Drammens identitet?
• Hva betyr det å eie et verneverdig hus?
• Hvordan kan man bedre forutsigbarheten i plan- og byggesaker som omhandler verneverdig bebyggelse?
• Hvordan kan kommunens formidling av kulturminner bli bedre?

Engasjementet var stort og innspillene mange. Alt blir tatt med i det videre arbeidet med kulturminneplanen.

Les mer om planarbeidet