Statsråd Henrik Asheim gjør seg kjent med Ung 11

Kunnskapsministeren på besøk

Statsråd Henrik Asheim i livlig samtale med ungdommene ved Ung 11.

I et nyinnredet og smakfullt lokale i Hauges gate sitter ni ungdommer og venter spent. De kommer fra ulike land og har forskjellig bakgrunn, men har det til felles at de har valgt å ta et ekstra ellevte skoleår før de begynner i videregående skole. Dette tilbudet får de på Ung 11.

Fredag 10. november har selveste kunnskapsministeren annonsert at han kommer på besøk.
Ordfører Tre Opdal Hansen ønske velkommen og forteller kort for statsråd Henrik Asheim at dette tilbudet er nystartet i høst og at det er ganske unikt i landet.

- Dette er en del av bystyrets masterplan for skolen i Drammen. Her slås det fast at vår ambisjon er at alle elevene skal lykkes i hele læringsløpet. Det er viktig for å sikre at flere elever i Drammen starter i, og fullfører videregående skole. Ung 11 er ett av flere forsterkingstiltak for å gjøre ungdommene bedre rustet, forklarte Opdal Hansen.

- Vi erkjenner at noen elever krever litt ekstra for å lykkes, så her er det mer skreddersøm og mer individuelt tilpasset enn i ungdomsskolen. Samfunnet er ikke alltid helt A4, fortsatte han.

Rektor for Ung 11, Monica Søhus, forklarte at det i dag er 10 ungdommer som benytter seg av tilbudet, men at prosjektet er rustet for å ta imot 30 om det skulle bli nødvendig. Det er ikke fast timeplan, men jobbes mer temavis og de ulike fagene integreres i temaene.

Deretter spilte én av ungdommene et lite stykke på piano føre alle benket seg ned rundt et bord sammen med kunnskapsministeren. Henrik Asheim hadde mange spørsmål og ungdommene kunne svare for seg. Et flertall har innvandrerbakgrunn og de ga tydelig uttrykk for at deres viktigste mål var å bli bedre i norsk og flinkere til å snakke foran andre mennesker.

De slo samstemmig fast at de fikk mer hjelp til å forstå oppgaver som deltagere i Ung 11 enn det de fikk på ungdomsskolen. Lærerne har bedre tid og mulighet til å forklare på en måte som passer den enkelte.

Flere av ungdommene hadde satt seg mål for fremtiden, noen ville bli politi, en annen konduktør og en ville få seg jobb innen idrett. Andre hadde ikke kommet så langt ennå i sine fremtidsplaner, men snart skal de i gang med karriereveiledning. Det er kanskje noe av det viktigste med Ung 11, for dette er ikke bare et undervisningstilbud, det er like mye en arena for modning og for å bli kjente med seg selv og sine muligheter.