Hvordan skal bilparkering i Drammen reguleres i takt med videreutvikling av byen?


Formannskapet vedtok 12. juni å legge forslag til ny parkeringsstrategi for Drammen ut til høring og offentlig ettersyn.
 
Nåværende parkeringsstrategi ble vedtatt av bystyret i 1999. Siden den gang har Drammen fått langt flere innbyggere, og det er gjort store investeringer for å omforme Drammen sentrum. Fra nasjonalt hold og gjennom samarbeidet i Buskerudbyen er det vedtatt nye mål når det gjelder transport og bilparken er endret, særlig fordi stadig flere velger el-bil.

Alt dette gjør at det er nå behov for en ny parkeringsstrategi. Hvordan skal bilparkering i Drammen reguleres i takt med videreutvikling av byen?

Sammen med parkeringsstrategien har kommunen også hatt en parkeringsveileder, vedtatt i oktober 2015. Parkeringsveilederen gir konkrete bestemmelser og retningslinjer om parkering ved nybygging og omregulering.

Ny parkeringsstrategi gjør det nødvendig også å endre parkeringsveilederen, som er ett at virkemidlene for å sette parkeringsstrategien ut i livet.  

Parkeringsstrategien og parkeringsveilederen er nå samlet i ett dokument, som har en strategidel og en veiledningsdel.

Hovedinnholdet i parkeringsstrategien er:

  • Samlet antall tilgjengelige parkeringsplasser i Drammen sentrum holdes om lag uendret selv om befolkningsmengden øker.  
  • Parkeringstiltak for å begrense arbeidsreiser, men ikke mot handle- og fritidsreiser.  
  • Vridning fra gateparkering til parkeringshus.  
  • Ordninger for el-biler.   
  • Boligsone- og beboerparkering.  
  • Strategien i den løpende parkeringspolitikken.  

 Hovedinnholdet i parkeringsveilederen er:

  • Nye soner for parkeringsnormer.  
  • Nye parkeringsnormer for antall parkeringsplasser for bil.
  • Lading av el-bil.  
  • Sykkelparkering.  

Videre tidsplan

Åpent møte arrangeres i aulaen på Marienlyst skole 28. august kl. 18.00. På grunn av sommerferien er høringsfristen satt til 25. september. Deretter behandles innkomne merknader. Avhengig av omfanget av merknader forventes politisk sluttbehandling og vedtak i november eller desember 2018. 

Saksdokumenter: