Tre ulike konsepter for ny bybru og ny gang- og sykkelbru er presentert for politikerne i formannskapet. De tre forslagene er også utstilt i rådhuset, og du kan komme med dine synspunkter i skjemaet lenger ned på denne siden.

Tre team startet i midten av februar å jobbe fram ulike brukonsepter som inkluderer ny bybru og en ny gang- og sykkelbru et sted mellom bybrua og Holmenbrua.

Alle de tre teamene har hele veien vært spesielt opptatt av elvas betydning for byen og hvordan bruene binder bydelene sammen. Elva omtales blant annet som byens sentrale og største by- og landskapsrom.

Teamene har satt seg inn i hvordan byen «fungerer» rundt elva og hvor folk går, sykler, kjører og oppholder seg. De har sett på akser gjennom byen og hvor det vil være best å legge en eventuell ny gang- og sykkelbru, og hvordan nye bruer kan integrere byvekst og nye forbindelseslinjer med de eksisterende.

Ut fra dette har de landet på hvert sitt konsept. Høyst ulike konsepter som kan komplettere brufamilien i Drammen.

Tirsdag 12. juni åpnet ordfører Tore Opdal Hansen utstillingen med de tre konseptene fra de tre teamene på Rådhuset.

Tore Opdal Hansen påner utstillingen med de tre forslagene til paralelloppdag om ny bybru og ny gang- og sykkelbru.
BILDE: Tore Opdal Hansen åpnet utstillingen med forslagene til nye bybru og ny gang- og sykkelbru.

Forslagene

  • Forslag fra team 1 – Degree of Freedom/Nuno/Studio Oslo Landskapsarkitekter - Gaute Mo- prosjektleder.

 

Team 1 presenterer sitt forslag til ny bybru
BILDE: Team 1 sitt forslag til ny bybru.

 

Team 1 sitt forslag til ny gang- og sykkelbru
BILDE: Team 1 sitt forslag til ny gang- og sykkelbru.

 

  • Forslag fra team 2 - Degree of Freedom/Saaha/Knight Architects/Asplan Viak, ved prosjektleder Birger Opgård

 

Forslag til ny Bybru -team 2
BILDE: Team 2 sitt forslag til ny bybru.
Team 2 sitt forslag til ny gang- og sykkelvei.
BILDE: Team 2 sitt forslag til nye gang- og sykkelbru.
  • Forslag fra team 3 - alt. Arkitektur/EFLA/BEaM/Dronninga, ved prosjektleder Lars Martin Dugstad

 

Team 3 - forslag bybru
BILDE: Team 3 sitt forslag til ny bybru.
Team 3- forsvalg til ny gang og sykkelbru
BILDE: Team 3 sitt forslag til ny gang- og sykkelbru.

Si din mening

Rådmannen satte i gang arbeidet med å vurdere ny bybru og gang- og sykkelbru, etter at politikerne ga grønt lys for å starte en prosess for å vurdere ny bybru til erstatning for dagens bru. Endelig valg av bruer kan gjøres på tvers av de ulike teamenes forslag.

Man står helt fritt til å velge enkeltelementer fra hvert enkelt team når en helhetlig løsning skal sys sammen.

De illustrerte forslagene teamene nå har kommet frem til, ble presentert for politikerne i formannskapet tirsdag 12. juni. Fra samme dag kan også de tre konseptvalgene ses i Rådhuset i Drammen.

 

Gangen videre

En vurderingskomité arbeider nå med å evaluere konseptene fra de tre teamene. Kostnadsestimatene for de ulike brukonseptene skal kvalitetssikres. Dette vil sammen med byggetid og en helhetlig vurdering av konseptene bli lagt fram for politikerne.
Innen 30. september må brutype og bruas bredde, lengde og høyde være valgt.

Da skal politikerne beslutte om resten av en ny bybru skal bygges samtidig med den delen over jernbanen som uansett må byttes ut. Bane NOR har antatt byggestart for utbygging på togstasjonen våren 2022.

Politikerne skal også vedta om man skal bygge ny gang- og sykkelbru, og når den eventuelt skal bygges.

Har du innspill eller synspunkter til ett eller flere av konseptene, kan du sende inn ditt innspill her:

 

 

Hva synes du om forslagene?