Drammen kommunes økonomiplan for 2018-21 er lagt fram. Dette er hva det satses på i årene som kommer.

Drammen kommune har god økonomistyring og budsjetterer med et driftsoverskudd på om lag 102 millioner kroner i 2018. Etter moderat vekst de siste par årene ventes befolkningsveksten å øke noe igjen når nye boligprosjekter ferdigstilles. Økonomiplanen legger derfor opp til fortsatt vekst, byvekst med kvalitet.

Økonomiplan 2018-2021 Planen publiseres i ny løsning.

For å kunne yte enda bedre tjenester til en voksende befolkning vil kommunen sikre fortsatt effektiv drift gjennom kvalitetsutvikling og digitalisering av tjenester.

Drammen er, sammen med Svelvik og Nedre Eiker kommuner, godt i gang med å forberede den nye kommunen som ser dagens lys 1.1.2020. Budsjettet bærer således preg av konsolidering og implementering av allerede vedtatte planer og strategier, samtidig med en gradvis tilpasning til en ny og større kommune.

Større, smartere og sunnere

Drammen kommune fortsetter å arbeide etter bystrategien, «Drammen 2036 – større, smartere og sunnere». Temaplaner og strategier innenfor de forskjellige tjenesteområdene følges opp, som for eksempel:

  • Temaplan for helse, sosial og omsorg – med satsing på utvikling av helse- og omsorgsdistriktene til helseknutepunkter i lokalmiljøet. 
  • Læringsløp Drammen – med flere forsterkningstiltak for bedre læringsutbytte i skoler og barnehager.
  • Skolebehovsanalysen - med betydelige investeringer i skoler og flerbrukshaller
  • Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv – med flerbrukshaller, nærmiljøanlegg, rehabilitering av kunstgressbaner og friluftsløftet.
Aktiviteter på aktivitetsskolen på Brandengen.
BILDE: I økonomiplan legges det opp til bygging av flere flerbrukshaller, nærmiljøanlegg, rehabilitering av kunstgressbaner og friluftsløftet.

Usikre inntekter

Det er stor usikkerhet knyttet til omfanget av bosetting av flyktninger i Drammen. Dette vil innebære betydelig reduksjon i integreringstilskuddet, og behov for å tilpasse kostnadene i de virksomhetene som leverer disse tjenestene. I fireårsperioden er inntektsbortfallet beregnet til 73 millioner kroner. 

Kommunen driver effektivt

Drammen kommune har lavere inntekter enn sammenlignbare kommuner. Tilsvarende om lag 93 prosent av landsgjennomsnittet. Det må derfor stilles strenge krav til effektiv tjenesteproduksjon.

Beregninger fra ASSS-samarbeidet har vist at Drammen også i 2016 var den mest effektive av landets ti største kommuner. Det gjør det mulig å øke egenfinansieringen av investeringer, og samtidig opprettholde nivået på tjenesteproduksjonen.

Budsjettforslaget for 2018 gir programområdene full kompensasjon for lønns­- og prisvekst. I tillegg benyttes veksten i frie inntekter og andre inntektskilder til å finansiere økte driftsutgifter som følger av befolkningsvekst, økt husleie og andre driftsutgifter som følge av nye investeringer.

Utover dette legger rådmannens forslag opp til begrenset vekst i driftsrammene, og det planlegges ikke nye omfattende rammereduksjoner i planperioden.

Aktivitetsskolen er et av forsterkninngstiltakene i skole og oppvekst.
BILDE: Aktivitetsskolen er ett av forsterkningstiltakene i planområdet skole og oppvekst.

Høyt investeringsnivå

For å møte utfordringene knyttet til forventet befolkningsvekst legges det opp til et fortsatt høyt investeringsnivå i plan­perioden.

Rådmannens forslag prioriterer nødvendige investeringer innenfor de tunge tjenesteområdene og teknisk infrastruktur, noe som innebærer at andre og nye prosjekter i større grad må skyves ut i tid.

Rådmannens forslag til investeringsprogram viser en samlet  investeringsramme på 845 millioner kroner i 2018. For hele planperioden 2018-21 er samlede investeringsutgifter på 3.043 millioner kroner. 

Her kan du se alle filmene om økonomiplanen.

Her kan du lese mer om økonomiplanen: