Drammen bykasses regnskapsresultat per juli i år viser et negativt avvik på 2,1 millioner kroner i forhold til periodebudsjettet.

Rådmannen velger ved denne rapporteringen å opprettholde årsprognosen i samsvar med de forutsetninger som ble lagt til grunn ved behandlingen av 1. tertialrapport. Dette innebærer et netto driftsresultat på 22,1 millioner kroner.

Økonomirapport juli 2018 (portal)

Økonomirapport juli 2018 (pdf)