Det skal lages en ny innovasjonstrategi for rus- og psykisk helsetjeneste i Drammen kommune, basert på et tredelt kunnskapsgrunnlag:

1) Intervju med brukere, medarbeidere og ledere for å finne ut hvordan dagens tjenester fungerer.
2) Sammenliknet forvaltningsapparatet i Drammen med Kristiansand og Fredrikstad. 3) Intervju med samarbeidspartnere, fastleger, spesialisttjenesten, kommunens medarbeidere og ledere som har kartlagt dagens samarbeidsform.

Cirka 100 deltakerne hadde møtt opp på workshop-en, som ble arrangert på Union Scene torsdag 19. januar.

Fire temaer ble diskutert:

1) Griper det offentlige for seint inn?
2) Har vi for lite fokus på inkludering i samfunnet og forebygging av utenforskap?
3) Den nye brukerrollen – brukes brukere og pårørendes kunnskap i for liten grad? Får de mulighet til å være sjef i eget liv?
4) Vi har laget et overordnet utfordringsbilde. Har vi truffet eller har vi uteglemt sentrale forhold?

HSO med workshop Glenny Jelstad orientererRådgiver Glenny Jelstad i Drammen kommune ønsker velkommen til workshop på Union Scene 19. januar. Det skal lages en ny innovasjonstrategi for rus- og psykisk helsetjeneste i Drammen kommune, og hun oppfordrer deltakerne til å komme med nyttige innspill.

Komme videre i eget liv

– Drammen kommune ønsker å utvikle seg slik at tjenestene i større grad bidrar til at folk med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet kommer videre i eget liv, får den hjelpen de opplever er viktig for dem, og kan oppleve å være del av samfunnet, sier ordfører Tore Opdal Hansen.

– Vi har derfor invitert mennesker med ulik erfaringsbakgrunn til en diskusjon om hvilke utfordringer vi har for å lykkes med dette. Vi mener vi har et potensial for forbedring! sier ordføreren, og setter seg ved ett av de mange dialogbordene.

Mange nyttige innspill

Arrangøren av workshop-en fikk mange positive tilbakemeldinger:
– Dette var en god måte å jobbe på. Konsentrert, og med fine oppgaver. Bra at vi får mulighet til å bli hørt.

– Dette var kult og energigivende! Det er gøy å få lov til å være med og videreutvikle disse tjenestene.

Målet med møtet var todelt:
• Å sjekke ut om det overordnede utfordringsbildet vi har laget, eller å ha samlet kunnskap og hentet inspirasjon fra andre, stemmer
• Å få supplert, og utdypet dette overordnede bildet slik at det blir mer konkret og tydelig. Det vil hjelpe oss med å finne “de riktige” tiltakene.

– Dette har vi oppnådd! Det ser ut til at vi fått mange og veldig nyttige innspill vi kan bruke i det videre arbeidet, sier en svært fornøyd Glenny Jelstad, rådgiver i Drammen kommune, og legger til at materialet skal gjennomgås og legges fram som et notat til bystyrekomiteen for helse- og sosialsaker i februarmøtet.

Det ferdige forslaget til innovasjonsstrategi vil så bli lagt fram til politisk behandling i løpet av våren.

Bildene viser et stort engasjement rundt workshop-bordene.
Alle foto: Birgitte Simensen Berg

HSO workshop

HSO workshop

HSO workshop