Fattigdom er et økende problem i Drammen. Nå diskuteres det hvordan man skal snu trenden og bedre innbyggernes levevilkår og ikke minst hvilke faktorer som er de viktigste for å redusere fattigdommen.

Torsdag 8. februar samles kommunestyremedlemmer fra Drammen og nabokommunene og politikere fra flere av landets storbykommuner til seminar om fattigdom og integrering på Skur 1.
Formålet med samlingen er å diskutere ulike årsaker til fattigdom og hvordan fattigdom påvirker integrering av innbyggere med innvandringsbakgrunn.

Etablerte integrerings- og fattigdomsutvalg

I fjor satte bystyret i Drammen ned et integrerings- og fattigdomsutvalg. Målet er at dette utvalget skal bidra til å utvikle en helthetlig politikk for integrering og bedring av innbyggernes levevilkår i Drammen.

Billy Taranger, som leder utvalget, forteller at de blant annet jobber med et integreringsbarometer. Indikatorer som utvalget ønsker å se nærmere på er blant annet hvilken befolkningsgruppe som omfattes av fattigdomsproblemet, hvor mange har utdannelse, hvordan er språkkunnskapene, hvor mange er i jobb og hva slags type jobb har de og hvordan er boforholdene deres.

Taranger forteller at det er mange som allerede får hjelp og som det tilrettelegges for i Drammen kommune, men det må kartlegges mer.
- Målet er å redusere fattigdom i Drammen. Vi må integrere så godt som mulig, sier Taranger. 

Billy Taranger, Krf
BILDE: Billy Taranger, Krf, leder integrerings- og fattgdomsutvalget.

Fakta og erfaring

I løpet av fire timer torsdag ettermiddag skal deltakerne på seminaret serveres statistikk om innvandring, integrering og fattigdom av forsker Lars Østby fra SSB. De får høre om fattigdom i Norge, om hvilken betydning Brochmann 2-rapporten, som har sett på konsekvensene av en fortsatt høy innvandring til Norge, har for kommunenes integreringsarbeid og hvor grensen for fattigdom går. Videre står temaer som mangfold, kunnskapsbasert tilnærming til integrering, arbeidet mot radikalisering og hvordan det jobbes i Drammen i dag på agendaen.

- Det vil bli erfaringsdeling fra fem ulike kommuner. Rådgivere fra Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo og Trondheim forteller om hvordan de har løst ulike utfordringer, forteller Taranger og understreker viktigheten av at kommunene lærer av hverandre.

Den siste halvtimen er satt av til paneldiskusjon om hvordan man skal lykkes bedre i arbeidet for integrering og fattigdomsbekjempelse.    

- Jeg er glad for at så mange politikere som skal være med på å ta avgjørelser, kommer på seminaret, sier Billy Taranger.

Her kan du lese programmet for seminaret.