For at utviklingen av sentrumsområdet på Konnerud skal bli best mulig, trenger kommunen hjelp av innbyggerne. Nå inviteres beboere på Konnerud til viktig medvirkning.

Sentrumsområdet på Konnerud skal utvikles. Kommunen ønsker å legge til rette for vekst i bydelen. En vekst som kan være med på å gjøre bydelssenteret til et attraktivt område. En vekst som kan føre til en utvikling der man styrker Konneruds særpreg og kvaliteter. 

Målet er et aktivt sentrum på Konnerud med utvikling av service- og handelstilbudet, helse, skole/barnehage og idrett. På den måten kan daglige gjøremål kan utføres i nærmiljøet.

Innbyggerne må med

I juni 2017 vedtok bystyret at det skal utvikles en plan for området. Nå har Drammen kommune satt i gang arbeidet med en reguleringsplan.

For å kunne utvikle Konnerud på en aller best måte og for å kunne gjøre de beste strategiske byplangrepene, så trenger kommunen hjelp av innbyggerne på Konnerud.

Beboere i bydelen inviteres derfor til å svare på en spørreundersøkelse som handler om reise- og handlevaner.

Området rundt Konnerud stadion sett fra lufta
BILDE: Området rundt Konnerud stadion sett fra lufta.

 

-  Kartleggingen vil gi viktig informasjon for å kunne planlegge utviklingen på best mulig måte, sier Elisabeth Wibe.
Hun er prosjektleder for områdereguleringsplanen, mens Norconsult er engasjert til å gjennomføre handels- og reisevaneundersøkelsen.

Undersøkelsen går ut på epost til beboere på Konnerud ned til og med 16 år.

Reisevaner

- Undersøkelsen skal kartlegge arbeids-/skolereiser, fritidsreiser og handelsvaner. Spørsmålene går blant annet på hvor man reiser, med hvilke reisemidler og hva som eventuelt skal til for å velge å reise med buss, sykkel eller gange, forteller Wibe og fortsetter:
- Undersøkelsen har også som mål å kartlegge hva man savner på Konnerud innen fritids- og kulturtilbud og innen handel- og servicetilbud, og hvilke kvaliteter på Konnerud man setter ekstra pris på, fortsetter Wibe.

I det videre planarbeidet vil beboere på Konnerud på nyåret også bli invitert til en bred medvirkning med mulighet til å gi innspill på andre områder.

Aktivt og attraktivt sentrum

Området planarbeidet gjelder er sentrumsområdet på Konnerud og områdene mot Jorbrekkskogen i sørøst, inkludert idrettsområdet (også løypenettet/rulleskiløypene).

Med planarbeidet ønsker kommunen å legge til rette for en styrking av boligmangfoldet i bydelen og en videreutvikling av sentrumsområdet for å skape en mindre bilavhengig hverdag. Målet er å legge til rette for at flest mulig skal kunne gå, sykle eller kjøre kollektivt.

 Her finner du saksdokumentene med vedlegg og bystyrets behandling, sak PS0101/17.