Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved avkjørselen din og mot veikryss.

Så klipp hekken og buskene ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. 

Regler for trafikksikker vegetasjon

• Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen. Hekker inntil strekninger av gang- og sykkelvei eller fortau burde ha minst én meter klaring fra asfaltkanten. Fotgjengere og syklister må ikke tvinges ut i veibanen på grunn av vegetasjon

• Hekker ved utkjørsler og kryss krever fri sikt. Her skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 centimeter. Gående og syklende rundt hjørnet må være synlige for bilister

• Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys

• Greiner fra trær skal henge minst tre meter over fortau, gang- og sykkelveier. Høyden over vanlig vei, med eller uten sykkelfelt, skal være minst fem meter. Greiner skal ikke nå opp til ledninger

• Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken

Klipp skoleveiene trygge

Det er en god vane å klippe hekker og annen vegetasjon jevnlig og særlig tidlig i august, slik at veien til barnehage, SFO, skole og idrettsanlegg blir tryggest mulig for både de minste trafikantene og alle andre.

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk?

Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok, kan grunneieren få en lapp i postkassen med beskjed om å gjøre jobben. Det følger med en skisse over eventuelle frisiktsoner, der vegetasjonen skal være høyst 50 cm.

Blir vegetasjonen fortsatt ikke klippet, kan kommunen gi pålegg med tidsfrist. Blir ikke fristen holdt, kan klippingen bli gjennomført for grunneiers regning.

Når naboens hekk er problemet

Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon er gode naboer. Kommunen kan ikke ta praten for deg dersom du mener nabohekken bør klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet eller hekken. Hjelp gjerne til med jobben også. Særlig for de eldre og de som har problemer med å gjennomføre jobben selv.

Kommunens hekker og busker

Selv om vi gjør vårt beste, hender det at kommunen selv må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes. Her kan du melde fra om steder vi selv har glemt:
https://www.buskerudbyen.no/skolevei/#feilpaaveinettet

Noen ganger er vegetasjonen langs veien Statens vegvesen sitt ansvar. Da sendes varselet videre til dem eller du kan varsle direkte selv.

Takk for hjelpen!