Vann og avløp i Drammen kommune markerer Verdens Vanndag 22. mars. I dag er det delt ut cirka 1.000 vannflasker til alle kommunens 5. klasseringer. Lærerne har i forkant fått informasjon om årets tema “Avløpsvann”, som de igjen har videreformidlet til elevene.

Det er i tillegg laget quiz, som elevene oppfordres til å svare på.  Det venter en fin premie til vinnerklassen.

vannflasker til elever ved Hennummarka skole
Elevene ved Hennummarka skole jubler over å være eiere av nye vannflasker.

Verdens vanndag

Siden 1993 har FN markert Verdens vanndag 22. mars. I år er fokuset å utnytte vannet på en bærekraftig måte, samt å redusere mengden avløpsvann.

Avløpet fra vasker, toaletter, husholdningsmaskiner og så videre er ikke det som normalt får mest oppmerksomhet. Men dette har et stort potensial både med hensyn til innovasjon, bærekraftig energi, vannressursforvaltning og fangst av viktige nærigstoffer.

Bedre enn sitt rykte

Kommunen stiller strenge krav om separerte løsninger for overvann og avløpsvann. Det jobbes kontinuerlig med lekkasjesøk slik at lekkasjer på vannledningene tettes. De neste årene vil det bli økt fokus på avløpsledningene, da færre gamle og utette rør betyr mindre innlekking av “rent” vann.

Avløpsvannet kan være et forurensningsproblem og en verdifull ressurs. I Drammensregionen satses det på ressursdimensjonen. De ni kommunene, som er med i Godt Vann Drammensregionen, har siden 2010 hatt en felles kontrakt med Lindum om å levere slam fra de kommunale avløpsanleggene.

Avløpsslammet inneholder både næringsstoffer og energi. Lindum utvinner energien i form av biogass som oppgraderes til drivstoffkvalitet. Drivstoffet selges til kollektivtransport i Oslo, Akershus og Follo. I restproduktet er energien fjernet og massen hygenisert og stabilisert.

Etter analyser og godkjenning blir den solgt som jordforbedringsmiddel. På denne måten tilbakeføres næringsstoffer til kretsløpet, blant annet fosfor som er en knapphetsressurs.

Dette viser at avløpsvann er bedre enn sitt rykte.