Tilskudd

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til barnehager i Drammen kommune.

Retningslinjene gir opplysninger om rapporteringstidspunkt, endring av driften, plasstyper og refusjon av kostnader knyttet til barn bosatt i annen kommune.

Retningslinjene gjelder for ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager.

Punkt 5 og 6 gjelder kun ikke-kommunale barnehager.

Alle barnehager skal den 15. desember hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen på skjema fastsatt av departementet. Rapporteringen danner grunnlag for utmålingen av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager året etter.

Kommunen fatter oppdaterte vedtak månedlig. Slik vil tilskuddet samsvare med det faktiske antallet barn i barnehagen. Oppdaterte vedtak distribueres til barnehagene per e-post hver måned.

  1. Endring i barnetallet må meldes på skjema for endring av antall barn (pdf). Skjema må være kommunen i hende før utgangen av den måneden barnet begynner eller slutter i barnehagen.
  2. Telling av antall barn i kommunens fagsystem gjennomføres i begynnelsen av hver måned. Barnehagene vil få utbetalt tilskudd basert på telling ved foregående måneds slutt.
  3. Ved beregning av tilskudd blir barn som fyller 3 år inneværende år regnet som små barn (under 3 år) i månedene januar til og med juli, og som store barn (over 3 år) i månedene august til og med desember.

Det vil bli gitt kommunalt tilskudd til ordinær barnehage og familiebarnehage etter følgende ukentlig oppholdstid:

0–8 timer:         10 % plass
9–16 timer:   20 % plass
17–24 timer:   40 % plass
25–32 timer:   60 % plass
33–40 timer:   80 % plass
41 timer eller mer:        100 % plass

Med heltidsplass i ordinær barnehage og familiebarnehage menes avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer, uavhengig av barnehagens åpningstid. Det vil bli gitt kommunalt tilskudd til åpen barnehage etter følgende ukentlig oppholdstid:

  • 6–15 timer

  • 16+ timerBeregning av antall barn i åpen barnehage skal ta utgangspunkt i det faktiske antallet barn i barnehagen. Barnetallet skal rapporteres månedlig.

Barnehagene skal to ganger i året (1. juni og 1. november) rapportere antall barn som har annen bostedskommune med barnehageplass i Drammen kommune. Drammen kommune søker refusjon av kommunalt tilskudd fra barnets hjemkommune. Refusjonsbeløpet beregnes ved hjelp av nasjonal sats jf. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Kommunalt tilskudd utbetales innen den 15. hver måned. Tilskuddet for juni og juli utbetales sammen i juni måned.

Det fastsettes en kommunal sats for beregning av tilskudd til driftskostnader per heltidsplass for barn over og under tre år. Deltidsplasser omregnes til heltidsplasser og inkluderes i beregningene. Kapitaltilskudd beregnes etter nasjonal sats.

Gjeldende fra 1. januar 2017.