Hvis det er flere søkere enn ledige plasser i enkelte barnehager, må vi prioritere hvem som skal få plass.

Prioritet 1 og 2 gjelder for alle barnehager i Drammen. Prioritet 3–6 gjelder kun for de kommunale barnehagene. For de private barnehagene gjelder egne kriterier som du får ved å henvende deg til den enkelte barnehage.

Gjelder for kommunale og private barnehager. 

I henhold til Lov om barnehage, skal barn med funksjonshemninger ha fortrinnsrett til barnehageplass.

Det fysiske miljøet må være egnet til å ta imot det funksjonshemmede barnet. Det er derfor mulig at barnet får tilbud i annen barnehage enn de tilsøkte.

Barn som vurderes i denne prioriteringsgruppa er barn, som på grunn av sin funksjonshemming, skal prioriteres til plass. Dette kan innebære at barnet har språk-/talevansker, fysisk-/psykisk funksjonshemning, forsinket utvikling eller samhandlingsvansker. 

Krav til dokumentasjon:

  • Skriftlig attest fra lege, psykolog eller pedagogisk psykologisk rådgiver ved sosiale- eller medisinske institusjoner, statlige kompetansesentre eller fra Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)
 

Gjelder for kommunale og private barnehager. 

Barn som sikres barnehageplass som ledd i forebyggende tiltak

Jf. Lov om barnevernstjenester §§ 4–4, 4–12.

Gjelder bare for kommunale barnehager. 

Barn som vurderes etter særskilte kriterier

Barn som vurderes i denne prioriteringsgruppa er barn fra familier, hvor foresatte av ulike årsaker har redusert mulighet/evne til å ha den daglige omsorg for barnet. Dette kan enten skyldes alvorlig sykdom eller funksjonshemning, som gjør at foreldre permanent eller i en periode er avhengig av barnehageplass, eller at barnehageplass er nødvendig som ledd i forebyggende barnevern. 

Krav til dokumentasjon:

  • Vedtak fra barnevernet om barnehagetilbud som forebyggende tiltak
  • Skriftlig attest fra lege eller psykolog ved sosiale eller medisinske institusjoner, eller leger i psykososialt team, dersom foresatte lider av kroniske eller alvorlige sykdommer/funksjonshemninger som gjør at familien er avhengig av barnehageplass
  • Begrunnet anbefaling fra kurator, helsesøster eller lege ved flyktningavdeling, sosialavdeling eller helsestasjon
 

Gjelder bare for kommunale barnehager. 

Barn av enslige og ikke samboende forsørgere i jobb eller utdanning.

Krav til dokumentasjon:

  • Navn på lærested eller arbeidsgiver oppgis på søknadsskjemaet
  • Kopi av søknad om skoleplass (eventuell tildeling er avhengig av at skoleplass blir tildelt og at søker begynner på skolen)
  • Bekreftelse fra Arbeidsformidlingen om at søker er aktivt arbeidssøkende

Gjelder bare for kommunale barnehager. 

Tospråklige barn, etter en individuell vurdering av barnets behov.

Gjelder bare for kommunale barnehager. 

Søsken til barn som har barnehageplass.

Vurderinger utover dette sees i forhold til foresattes arbeids- eller utdanningssituasjon og nærmiljøtilknytning. Dokumentasjon kan gi grunnlag for vurdering av høy prioritetskode.

Usikker på om barnet ditt har rett til å bli prioritert?

Ring Forvaltningskontoret for Drammensbarnehagene på telefon 32 04 43 00 og få svar på spørsmålene dine.

 
 

Kontakt oss

Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst

Telefon: 32 04 43 00

Telefontid: man-fredag klokka 9-11 og 13-15

E-post:

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen