Betalingsbestemmelser for de kommunale barnehagene. Gjelder fra 31. oktober 2017.

 Punkt 1, 5, 6 og 11 gjelder også for private barnehager.

 1. Bystyret fastsetter betalingssatser for kommunens barnehager, herunder søskenmoderasjon (jfr. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager). Ved beregning av søskenmoderasjon, og hvor et barn har hel plass og et barn har redusert plass, betaler barnet med det største tilbudet full sats.
 2. Oppholdsbetalingen betales i 11 terminbeløp hvor juli måned er betalingsfri. For den som begynner etter den 15. i måneden betales det for halv måned.
 3. Oppsigelsestiden for kommunale barnehager er en måned, regnet fra den 30. hver måned. Oppsigelsen foretas digitalt på eget skjema. Ved oppsigelse i privat barnehage, se barnehagens egne vedtekter.
 4. Ved lengre og sammenhengende sykefravær på en måned eller mer, dokumentert av lege, kan virksomhetsleder vurdere fradrag i oppholdsbetalingen. For barn med funksjonshemninger, som har opptakskode1, refunderes oppholdsbetaling automatisk ved mer enn 50% sykefravær i løpet av en måned. Som sykefravær gjelder også utredningsopphold i sykehus og institusjoner.
 5. Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet. Jf Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
 6. Det må søkes på nytt dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekt til husholdningen.
 7. Eventuelle endringer i oppholdsbetalingen foretas fra måneden etter at endringen er meldt skriftlig fra foresatte, dersom meldingen er levert før den 15. i måneden før.
 8. Ved skyldig oppholdsbetaling utover 2 måneder opphører barnehageplassen etter varsling. Ved gjentatt mislighold må kvittering forevises senest ved betalingsfristen. Oppsigelse av plass skjer umiddelbart hvis dette ikke overholdes.
 9. Oppholdsbetaling utover de satser som er regulert etter inntekt omfattes av «Lov om sosiale tjenester» evt. «Lov om barneverntjenester», og søknad må fremmes for helse- sosialsektoren. I påvente av behandling av slik søknad løper oppholdsbetalingen på samme måte.
 10. For faktura som sendes i posten tilkommer fakturagebyr
 11. Ved beregning av oppholdsbetaling for barn som bor i fosterhjem i Drammen kommune, og har plass i en av kommunens barnehager, beregnes høyeste sats. Regningen sendes via helse- og sosialsektoren til den kommunen som har ansvaret for barnet. Dersom Drammen kommune har omsorgen for barnet beregnes friplass.