Senter for oppvekst arbeider med enslige mindreårige flyktninger under 18 år som bosettes i Drammen kommune. Ungdommene bor i bofellesskap, i hybelhus, eller i egne hybler rundt i byen.

Dine rettigheter etter at du har fått tilbud fra kommunen

Kommunens tilbud baserer seg på det som loven definerer som dine rettigheter.

  • Som enslig mindreårig har du rett til omsorg. Med omsorg menes her at du får mulighet til oppfølging av voksne som vil skape trygghet rundt deg, og som har samtaler med deg og gir deg den veiledningen og hjelpen du trenger. Dine rettigheter til omsorg er forankret i barnevernsloven.
  • For at du skal få best mulig oppfølging blir du plassert i et bofellesskap.
  • Du får tildelt en hjelpverge. Hjelpevergen er stedfortreder for foreldrene når det gjelder den juridiske siden av foreldreansvaret. Hjelpevergen skal være din representant overfor offentlige myndigheter.
  • Det er Overformynderiet i Drammen kommune som oppnevner din hjelpeverge. Det er også dette kontoret som har ansvaret for å passe på at hjelpevergen utfører sine oppgaver på en god måte.
  • Du får tildelt en primærkontakt. Denne personen vil få særskilt ansvar til å følge deg opp. Din primærkontakt vil komme på mottaket for å hilse på deg før du flytter til bofellesskapet.

Det jobbes med hjemmel i Lov om barneverntjenester.

Kontakt

Barneverntjenesten

Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen

Postadresse: Postboks 671 Strømsø, 3003 Drammen

Telefon: 32 04 66 00
E-post: 

Sosial- og barnevernsvakt

Rosenkranzgata 17 (legevakta)
3018 Drammen 

Telefon: 32 04 65 00