Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig.

Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding.

Flere måter å melde fra til barnevernstjenesten

Du kan ta kontakt ved å: 

 • Skrive til oss – og oppgi navn eller være anonym
 • Ringe til oss – og oppgi navn eller være anonym
 • Avtale et møte hos oss

En melding kan også være i form av en søknad om hjelp.

Når bør du ta kontakt?

 • Du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell
 • Du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
 • Du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
 • Du er bekymret for at foreldre har store rusproblemer
 • Du er bekymret for at foreldre har store psykiske problemer
 • Foreldre har mistet styringen over barnet sitt
 • Du som foreldre er sterkt bekymret for barnet/ungdommen din

Hva skjer når du tar kontakt?

Du kan drøfte bekymringen med mottaket i barneverntjenesten, og sammen kan dere finne ut hvem som best kan hjelpe deg videre i kommunen, og om det eventuelt skal opprettes bekymringsmelding.

Barneverntjenesten skal deretter i løpet av en uke bestemme om saken skal tas inn til undersøkelse, eller om meldingen skal henlegges. De aller fleste meldinger blir undersøkt. Dersom det gjennomføres en undersøkelse, skal denne vanligvis være ferdig i løpet av tre måneder.

I løpet av undersøkelsen snakker barnevernet med både foreldre og barnet. De kommer også vanligvis på hjemmebesøk for å få et nærmere inntrykk av familien.

Når undersøkelsen er ferdig, avgjør barneverntjenesten om saken skal avsluttes, eller om det er behov for tiltak.

Barnevernstjenesten skal

 • Henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
 • Starte undersøkelse hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven 
 • Henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Saksbehandlingstid

Barnevernstjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Du skal få en bekreftelse innen tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs.

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten

Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen

Postadresse: Postboks 671 Strømsø, 3003 Drammen


Telefon: 32 04 66 00
E-post: 

Sosial- og barnevernsvakta

Rosenkranzgata 17 (legevakta)
3018 Drammen 

Telefon: 32 04 65 00