Barnevernstjenesten kan sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det.

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende.

Hjelpetiltak kan være:

  • veiledning
  • støttekontakt
  • besøkshjem
  • økonomisk hjelp

Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak. Barn skal bo hjemme så sant det er mulig.

Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

Trenger du eller noen du kjenner hjelpetiltak?

Foreldre, venner, naboer, barnehage eller skole, helsestasjon osv. som ser at et barn trenger et hjelpetiltak, kan melde fra til barnevernstjenesten.

Veien videre

Barnevernstjenesten skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken og kan velge å engasjere en sakkyndig person til å utrede saken nærmere. I så fall skal rapporten fra den sakkyndige sendes Barnesakkyndig kommisjon til vurdering. Kommisjonens vurdering av rapporten skal være barnevernstjenesten i hende før det fattes viktige beslutninger i saken.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontakt

Barneverntjenesten

Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen

Postadresse: Postboks 671 Strømsø, 3003 Drammen


Telefon: 32 04 66 00

E-post: 

Sosial- og barnevernsvakta