Mindre fasadeendringer

Fasadeendringer som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse.

  • Innsetting eller fjerning av vindu/kjellervindu/dør, og utskifting av eksisterende vinduer og dører.
  • Nye vinduer bør følge type, størrelse, inndeling og materialbruk som finnes på fasaden fra før.
  • Innsetting av takvindu/skifte av tak. Må ikke bryte med byggets utseende og karakter.
  • Tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse. Tidligere utførelse som velges må være en utførelse som ivaretar bygningens dominerende opprinnelige karakter eller senere hovedombyggingsfase.
  • Etterisolering av yttervegger med maksimum 20 cm utvidelse i veggtykkelse. Fasadens vinduer etc. flyttes ut tilsvarende utvidelsen.
  • Etterisolering av tak med maksimum 20 cm heving av takets overflate. Overgang mellom gesims og tak må være i samsvar med byggets eksisterende/opprinnelige utforming.

Viktige forutsetninger

Dersom tiltaket innebærer at SEFRAK-registrert bygning endrer karakter eller bygget er regulert til spesialområde bevaring, er tiltaket søknadspliktig.

Bruksendring av rom er søknadspliktig.