Mindre fasadeendringer

Fasadeendringer som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse.

  •  Utskifting av eksisterende vinduer og dører med samme type og størrelse er ikke søknadspliktig. Utskifting til annen størrelse eller plassering, eller innsetting av nye vinduer/kjellervinduer/takvinduer/dører kan være søknadspliktig. Send en epost til kommunen med bilde/tegning som viser hva du ønsker å gjøre, så får du vite om det er søknadspliktig eller ikke.
  • Skifte av tak. Må ikke bryte med byggets utseende og karakter.
  • Tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse. Tidligere utførelse som velges må være en utførelse som ivaretar bygningens dominerende opprinnelige karakter eller senere hovedombyggingsfase.
  • Etterisolering av yttervegger med maksimum 20 cm utvidelse i veggtykkelse. Fasadens vinduer etc. flyttes ut tilsvarende utvidelsen.
  • Etterisolering av tak med maksimum 20 cm heving av takets overflate. Overgang mellom gesims og tak må være i samsvar med byggets eksisterende/opprinnelige utforming.

Viktige forutsetninger

Dersom tiltaket innebærer at SEFRAK-registrert bygning endrer karakter eller bygget er regulert til spesialområde bevaring, er tiltaket søknadspliktig.

Bruksendring av rom er søknadspliktig.