Merknad til nabovarsel

Hvis du har merknader til nabovarselet, må du sende dem til naboen eller naboens ansvarlige søker, eventuelt med kopi til kommunen. Naboen eller ansvarlig søker plikter å videresende dine bemerkninger til oss.

Sjenanse og utsyn er noe mange protesterer på. Kommunen vurderer protestene med hensyn til hvilken grad av sjenanse tiltaket medfører for naboene Dersom tiltaket til naboen er i tråd med reguleringsplanen, lover og forskrifter og det er få muligheter for en alternativ plassering av tiltaket på tomten, skal tiltaket være til stor sjenanse for naboene før kommunen har mulighet til å avslå søknaden.

Merknadsfrist

Søker skal varsle naboer og gjenboere. Fristen for å avgi nabobemerkninger er 2 uker etter at varselet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig. Har du nabomerknad skal den sendes til søker innen fristen på 2 uker. Søker skal vedlegge nabomerknadene når søknaden sendes kommunen, sammen med sin redegjørelse for hva som eventuelt er gjort for å imøtekomme disse. Søknader kan derfor ikke sendes kommunen før fristen på 2 uker har gått ut. Spørsmål om forlengelse av fristen for å komme med merknader må rettes til søker.

Har du vært bortreist eller av andre grunner ikke har tømt postkassen og derfor heller ikke er kjent med nabovarselet, har du gått glipp av muligheten til å sende inn merknader dersom fristen på 14 dager er utløpt.

Hvem er nabo?

Nabo er eier av eiendom som har felles grense med tiltakshavers eiendom. Dersom du bor tvers over veien for byggestedet kalles du gjenboer og har også krav på nabovarsel. Du er også gjenboer dersom annet smalt, langstrakt areal for eksempel gang-/sykkelvei eller turvei skiller din og tiltakshavers eiendom. Noen ganger vil kommunen forlange at flere skal varsles. Kommunen kan også frita søker for å varsle naboer og gjenboere når deres interesser ikke eller i liten grad berøres av arbeidet.

Eventuell kopi til kommunen sendes eller Postboks 7500, 3008 Drammen.